HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA, EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 2016/679 13 JA 14 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE


Mutti S.p.A. on rekisterinpitäjän (jäljempänä ”rekisterinpitäjä”) ominaisuudessa julkaissut tämän tietosuojaselosteen kertoakseen käyttäjille EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 679/2016 (”tietosuoja-asetus”) sekä sovellettavan lainsäädännön, kuten kansallisen henkilötietojen suojaamista koskevan lainsäädännön (”tietosuojalainsäädäntö”), edellyttämällä tavalla, millä toimilla ja missä jäljempänä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Mutti S.p.A. käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla eli lainmukaisesti, asianmukaisesti, läpinäkyvästi ja luottamuksellisesti.

1. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisterinpitäjä käsittelee sille luovutettuja tietoja, joihin kuuluvat etu- ja sukunimi, syntymäpaikka ja -aika, sähköpostiosoite, kotipaikka, verotunnus, sukupuoli, puhelin- ja faksinumero, laskutustiedot ja muut Mutti S.p.A:n toimittamiin palveluihin liittyvät tiedot (jäljempänä ”henkilötiedot” tai ”tiedot”). Henkilötietoja koskevat vaatimukset:

 • tietoja kerätään ja käsitellään nimenomaista tarkoitusta varten
 • tiedot ovat asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään
 • tiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia
 • tietoja tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti
 • tietoja ei tallenneta pidemmäksi aikaa kuin mitä käsittelytarkoitus edellyttää
 • tietojen käsittelyssä käytetään teknisiä ja organisatorisia toimia, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen lainvastaiselta käsittelyltä, häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 Käyttäjän luovuttamia henkilötietoja käsitellään markkinointitarkoituksissa, erityisesti mainos- ja myynninedistämisviestien lähettämiseen automaattisten järjestelmien kautta (sähköpostit/uutiskirjeet).  Uutiskirjeet voivat sisältää tuotetietoja, kaupallisia tietoja (esim. alennukset), tapahtumakutsuja, tietoa erityisaloitteista, asiakastyytyväisyyskyselyjä jne. 

Luovutettuja tietoja voidaan käsitellä myös Mutti S.p.A.:n asiakaspalvelussa.

Sinun on luovutettava tällaiset tiedot meille, jotta voimme toteuttaa edellä kuvatut tehtävät. Jos et luovuta tietoja, Mutti S.p.A. ei pysty toteuttamaan näitä tehtäviä.

3. TIETOJENKÄSITTELYTAVAT

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
Henkilötietoja käsitellään sekä paperimuodossa että sähköisessä ja/tai automatisoidussa muodossa.

Henkilötietoja voivat käsitellä myös asiakaspalvelun puhelintyöntekijät, jos käyttäjä soittaa asiakaspalveluun suoraan.

Saatuaan palvelua käyttäjä voi ottaa yhteyttä Mutti S.p.A.:n asiakaspalveluosastoon:

 • Ilmainen puhelin: +39 800 – 86504
 • consumatori@muttispa.it

Henkilötietoja luovutetaan seuraaville ulkopuolisille kohdassa 2 mainittuja tarkoituksia varten:

 • rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit, jotka toimivat sisäisinä tai nimettyinä henkilötietojen käsittelijöinä ja/tai järjestelmänvalvojina
 • kolmannet osapuolet, joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut toimintoja, kuten verkkosivustoja ylläpitävät tahot, alihankkijat, luotonantajat, ammattimaiset yritykset ja vastaavat edellyttäen, että nämä on nimetty ulkoisiksi henkilötietojen käsittelijöiksi tässä tietosuojaselosteessa mainittujen käsittelytarkoituksissa ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

4. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.
Rekisterinpitäjä ei kuitenkaan tarvitse suostumusta tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti, jos tietoja luovutetaan valvontaviranomaisille, oikeusviranomaisille ja muille tahoille, joille rekisterinpitäjän on lain mukaan velvollisuus luovuttaa tietoja täyttääkseen tässä mainitut tarkoituksensa. Nämä tahot käsittelevät tietoja itsenäisen rekisterinpitäjän ominaisuudessa.

5. TIETOJEN ANTAMISEN LUONNE JA SEURAUKSET TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

Henkilötietoja antaminen tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin on vapaaehtoista. Jos tietoja ei anneta, emme välttämättä pysty tarjoamaan palveluita.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA MUUT TIEDOT

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan 2 kohdan (a) alakohdan mukaisesti rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi, ellei rekisteröity käytä oikeuttaan vastustaa käsittelyä. Muussa tapauksessa Mutti S.p.A. säilyttää tietoja niin kauan, kun sillä on oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artikla, 1 kohta, (f) alakohta) hoitaa suhteita asiakkaisiinsa.

Tämän ajan päätyttyä tiedot poistetaan tai anonymisoidaan.

Henkilötietoja hallinnoidaan ja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionissa. Palvelimet kuuluvat rekisterinpitäjälle ja/tai nimetyille ulkopuolisille yrityksille. Tällä hetkellä palvelimet sijaitsevat Suomessa. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus siirtää palvelimet tarvittaessa toiseen paikkaan joko Euroopan unionin sisällä tai Euroopan unionin ulkopuolelle. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjä vakuuttaa, että tiedot siirretään EU:n ulkopuolelle sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja siirtoon sovelletaan Euroopan komission laatimia vakiosopimuslausekkeita tai tarvittaessa sopimuksia, joilla tiedoille taataan samantasoinen suoja kuin EU:ssa.

Mutti S.p.A. sitoutuu suojaamaan sille luovutettuja henkilötietoja tarvittavin teknisin ja organisatorisin turvatoimin kaikilta hyökkäyksiltä, kuten luvattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä, tahattomalta häviämiseltä, tuhoamiselta tai vahingoittumiselta muun muassa tietosuoja-asetuksen 32 artiklan mukaisesti.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja on kerätty tai että niitä ei ole kerätty, vaikka tietoja ei olisi vielä rekisteröity, ja saada jäljennös tiedoista ymmärrettävässä muodossa
 • oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelytarkoituksista ja -tavoista
 • oikeus saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja käsitellään
 • oikeus saada tietoa siitä, mille vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille henkilötietoja luovutetaan tai ketkä voivat saada ne tietoonsa
 • oikeus saada tietoa henkilötietojen suunnitellusta säilytysajasta, jos tämä on rekisterinpitäjän tiedossa
 • oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista
 • oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • oikeus saada kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä
 • oikeus saada tietää automaattisesta tietojen keräämisestä
 • oikeus saada tietoa riittävistä turvatoimista tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti, jos henkilötietoja siirretään toiseen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle.

8. OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Voit käyttää oikeuksiasi milloin tahansa: 

 • lähettämällä kirjatun kirjeen osoitteeseen: Via Traversetolo No. 28, Montechiarugolo (PR – 43022)
 • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: muttispa@muttispa.it
 • soittamalla numeroon: +39 (0521) 652511
 • lähettämällä faksin numeroon: +39 (0521) 652596

9. ALAIKÄISET

Rekisterinpitäjän verkkosivustoa ja palveluja ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Rekisterinpitäjä ei kerää tarkoituksellisesti alaikäisten henkilötietoja. Jos alaikäisen henkilötietoja kerätään tahattomasti, rekisterinpitäjä poistaa tiedot välittömästi käyttäjän pyynnöstä.

10. REKISTERINPITÄJÄ, HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ JA NIMETYT KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä on Mutti S.p.A. (alv-tunnus 02758310342), Montechiarugolo, Via Traversetolo No. 28 (PR – 43022), Puhelin: +39 (0521) 652511, Faksi: +39 (0521) 652596, Sähköposti muttispa@muttispa.it;

Henkilötietojen käsittelijä, joka vastaa tietojen keräämisestä ja säilyttämisestä on Promoservice Parma S.r.l., Viale Mentana No. 92 (PR – 43121).

Päivitetty luettelo henkilötietojen käsittelijöistä ja nimetyistä käsittelijöistä on saatavilla rekisterinpitäjän pääkonttorilta.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia tietosuojalainsäädännön niin edellyttäessä. Suosittelemme käymään tietosuojaselosteen säännöllisesti läpi ja tutustumaan aina uusimpaan versioon.

Valitse maa ja kieli

Globaali sivusto