MUTTIS TOMATSPEL: PRISDRAGNING – VILLKOR

Muttis tomatspel: Prisdragning – villkor

1. INGET KÖP KRÄVS FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. Arrangörens (enligt definitionen nedan) Tomatspel (nedan kallad prisdragningen) börjar kl. 00.01 den 8 maj 2022 och slutar kl. 23.59 den 15 juni 2022. I dessa officiella regler är alla tider angivna i centraleuropeiska sommartider (CEST).

2. BEHÖRIGHET ATT DELTA: Prisdragningen är öppen för invånare i Sveriga som har fyllt 18 år, med undantag för arrangören, dotterbolag och intresseföretag och deras respektive anställda, styrelseledamöter, tjänstemän, aktieägare, efterträdare, rättsinnehavare, uppdragsgivare, agenter och konsulter (tillsammans kallade arrangörens partner) och närmaste familjemedlemmar till arrangörens partner och personer som bor i samma hushåll som dem, vilka inte är berättigade att delta i prisdragningen. Prisdragningen följer alla tillämpliga konkurrenslagar.

Genom att delta befriar deltagaren arrangören och arrangörens partner från alla förpliktelser i anslutning till och allt ansvar för alla slags personskador, förluster, dödsfall eller skador som orsakats av deltagandet i prisdragningen eller som åsamkats i samband med mottagning, innehav, användning eller missbruk av eventuella priser som tillhandahållits i enlighet med prisdragningen.

I händelse av vinst i prisdragningen måste deltagaren vara tillgänglig för att delta på resan till Parma, Italien, (nedan kallad priset) med utresa 8.8.2022 och återresa 10.8.2022.

Vinnaren och dennes resesällskap måste ha ett giltigt pass för resan och uppfylla alla relevanta visumkrav och/eller andra inresekrav inklusive eventuella medicinska krav/krav gällande hälsokontroller eller liknande.  

3. Samtycke till reglerna: Genom att delta samtycker deltagaren till att vara helt och villkorslöst bunden av dessa officiella regler. Deltagaren försäkrar och garanterar att han eller hon uppfyller de i reglerna angivna behörighetskraven. Dessutom samtycker deltagaren till att acceptera arrangörens beslut om prisdragningen som slutgiltiga och bindande.

4. Anvisningar om deltagande: För att delta måste deltagaren ange sitt fullständiga namn och en giltig e-postadress på webbsidan för Tomatspelet på Muttis webbplats –  https://mutti-parma.com/se – efter att ha spelat klart Tomatspelet. Tävlingsbidraget måste uppfylla alla krav som specificerats för prisdragningen för att det ska godkännas för att vinna priset. Ofullständiga bidrag och bidrag som inte följer de officiella reglerna kommer att diskvalificeras efter arrangörens eget gottfinnande. Deltagare i prisdragningen får inte delta fler gånger än vad som anges genom att använda flera e-postadresser, identiteter eller enheter i ett försök att kringgå de officiella reglerna. Användning av bedrägliga metoder eller andra försök att kringgå de officiella reglerna utgör skäl för att omedelbart ta bort bidrag och utesluta deltagaren från prisdragningen efter arrangörens eget gottfinnande.

Alla bidrag måste ha inkommit senast före tidsfristen den 15 juni 2022. Arrangören åtar sig inget ansvar för sena eller misslyckade försök att delta. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra vilka bidrag som uppfyller kraven för deltagande. BEHÖRIGA DELTAGARE MÅSTE SKICKA IN SITT BIDRAG I ENLIGHET MED DESSA OFFICIELLA REGLER. INGA ANDRA SÄTT FÖR INLÄMNING AV BIDRAG KOMMER ATT GODKÄNNAS.

5. SLUMPMÄSSIG DRAGNING: En lycklig vinnare lottas fram slumpmässigt i en datorgenererad process inom sju dagar efter prisdragningen den 22 juni 2022. 

6. MEDDELANDE TILL OCH TILLKÄNNAGIVANDE AV VINNAREN: Vinnaren meddelas via e-post den 23 juni 2022 eller ett närliggande datum och måste svara (enligt anvisningarna) på meddelandet. Arrangören kan kräva att vinnaren företer bevis på ålder, identitet och adress och andra dokument enligt arrangörens beslut och efter arrangörens eget gottfinnande. Om vinnaren inte kan nås via e-post inom sju dagar efter det första försöket att kontakta honom eller henne, eller om vinnaren inte kan förete bevis på sin ålder och identitet, eller om vinnaren inte uppfyller de andra behörighetskriterierna, kommer han eller hon att diskvalificeras, varvid ett annat bidrag dras slumpmässigt i den diskvalificerade vinnarens ställe. Endast tre olika vinnare kommer att dras, varefter arrangören avstår från att dela ut priset.

Vi är skyldiga att antingen publicera eller tillgängliggöra information som visar att en giltig vinstutdelning har ägt rum efter prisdragningen. För att fullgöra denna skyldighet kommer vi i) att publicera vinnarens efternamn och län på webbsidan för Tomatspelet på Muttis webbplats, som finns på https://mutti-parma.com/se/muttis-tomatspel-prisdragning-villkor/, och ii) skicka vinnarens efternamn och län till insert@mutti.co.uk inom en månad efter tidsfristen för prisdragningen den 22 juni 2022. Om du motsätter dig till att ditt efternamn och län eller ditt efternamn eller ditt län publiceras eller görs tillgängligt, vänligen kontakta oss på insert@mutti.co.uk. Under sådana omständigheter måste vi på begäran ändå tillhandahålla uppgifterna och det vinnande bidraget till Advertising Standards Authority.

7. PRIS: En vinnare kommer att få en två nätters resa för två vuxna (18 år eller äldre) till Parma, Italien, med utresa 8.8.2022 och återresa 10.8.2022. I priset ingår flyg tur och retur, boende i ett fyrstjärnigt hotell, en rundtur till Muttis åkrar och fabrik samt ett penningpris om 300 €.

Specifikationer gällande priset, inklusive flyg och boende, ska enbart bestämmas av arrangören. Priset går inte att byta ut, förutom efter arrangörens gottfinnande. Priset får inte överlåtas till en annan person.

Genom att ta emot priset ger vinnaren arrangören tillstånd att använda vinnarens namn och liknande för reklam, affärsverksamhet och marknadsföring utan ytterligare meddelande, tillstånd eller kompensation, i alla medier som är kända nu eller utvecklas senare.

Penningpriset på 300 € (trehundra euro) kommer att betalas via banköverföring till vinnarens konto, under förutsättning att vinnaren deltar på resan till Parma, Italien (priset), med utresa 8.8.2022 och återresa 10.8.2022.

Reseförsäkring ingår inte. Vi rekommenderar att vinnaren tecknar en egen reseförsäkring. 

8. RÄTTIGHETER TILL BIDRAG: Varje deltagare samtycker till följande:

Varje deltagare samtycker till och godkänner att deltagande i prisdragningen, inklusive och utan begränsning deltagarens beslut att lämna in sitt bidrag till arrangören för prisdragningen, inte ger upphov till någon konfidentiell relation, förtroenderelation, underförstådd relation baserad på faktiska omständigheter eller lag eller annan särskild relation mellan arrangören och deltagaren, inte placerar arrangören i en ställning som skiljer sig från den ställning som innehas av medlemmar av allmänheten i fråga om delar som ingår i deltagarens bidrag, och att de enda överenskommelserna, uttryckliga eller underförstådda, mellan arrangören och deltagaren är i enlighet med dessa officiella regler och ansvarsbefrielsen.

Genom att delta i prisdragningen ger varje deltagare tillstånd till arrangören och arrangörens partner att använda deltagarens namn och liknande för reklam, affärsverksamhet och marknadsföring utan ytterligare meddelande, tillstånd eller kompensation i alla medier som är kända nu eller utvecklas senare i hela universum. Utöver vad som krävs enligt lag eller är tillåtet enligt dessa officiella regler, kommer arrangören inte att dela en deltagares personuppgifter med någon tredje part.

9. VILLKOR: Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta, avsluta, ändra eller ställa in prisdragningen om (efter arrangörens eget gottfinnande) virus, buggar, obehörigt mänskligt ingripande, bedrägeri eller andra skäl utom arrangörens kontroll skulle skada eller påverka administrationen av, säkerheten eller rättvisan hos eller korrekt genomförande av prisdragningen. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera varje deltagare som manipulerar eller försöker manipulera deltagandeprocessen eller driften av Muttis webbplats och/eller som bryter mot dessa officiella regler. Arrangören har rätt att efter eget gottfinnande, i syfte att bevara prisdragningens integritet, ogiltigförklara bidrag av valfri anledning, inklusive men inte begränsat till: användning av bottar, makron eller skript eller andra tekniska medel för att delta i prisdragningen.

Arrangören har rätt att efter eget gottfinnande, i syfte att bevara prisdragningens integritet, ogiltigförklara bidrag av valfri anledning, inklusive men inte begränsat till: flera bidrag från samma användare från olika IP-adresser under samma dag, fler bidrag från samma dator än vad som är tillåtet enligt reglerna för prisdragningen eller användning av bottar, makron eller skript eller andra tekniska medel för att delta i prisdragningen.

ALLA FÖRSÖK ATT AVSIKTLIGT SKADA MUTTIS WEBBPLATS ELLER UNDERMINERA DET LEGITIMA GENOMFÖRANDET AV PRISDRAGNINGEN KAN VARA ETT BROTT MOT STRAFF- OCH CIVILRÄTT, OCH SKULLE SÅDANA FÖRSÖK GÖRAS FÖRBEHÅLLER SIG ARRANGÖREN RÄTTEN ATT BEGÄRA SKADESTÅND FRÅN EN SÅDAN PERSON I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN MEDGER, INKLUSIVE ÅTAL. Genom att delta i prisdragningen samtycker deltagaren till att regelbundet få nyhetsbrev via e-post från arrangören och arrangörens partner. Du kan när som helst avbryta mottagningen av dessa meddelanden genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet. Mer information om detta finns i Muttis integritetspolicy på https://mutti-parma.com/se/integritetspolicy/

10. Skadeersättning; Ansvarsbegränsning: Genom att delta i tävlingen ger deltagaren sitt medgivande till att befria arrangören och arrangörens partner från allt ansvar för kroppsskada, dödsfall, förlust, rättstvister, anspråk eller skada av något slag på personer eller egendom, som helt eller delvis, direkt eller indirekt uppstår ur eller i anslutning till

(i) deltagarens deltagande i prisdragningen och/eller hans eller hennes mottagande, innehav, användning eller missbruk av något pris eller någon del därav,

(ii) arrangörens användning av deltagarens namn och liknande för reklam, affärsverksamhet och marknadsföring i alla medier, kända nu eller senare, världen över och på internet, och i all evighet, utan kompensation till eller ytterligare tillstånd från deltagaren eller någon tredje part och utan föregående meddelande, godkännande eller granskning, och att verkställa specifikt samtycke till sådan användning om ombedd att göra så;

(iii) alla slags tekniska fel, inklusive men inte begränsat till, fel på någon dator, kabel, nätverk, hårdvara eller mjukvara;

(iv) otillgänglighet eller oåtkomlighet av överföringar eller telefon- eller internettjänster;

(v) obehörigt mänskligt ingripande i någon del av deltagandeprocessen eller prisdragningen;

(vi) elektroniska eller mänskliga fel som kan uppstå i administrationen av prisdragningen eller hanteringen av bidrag.

11. Deltagaren kommer under inga omständigheter att beviljas skadestånd, och deltagaren avsäger sig härmed alla rättigheter till skadeståndskrav, straffskadestånd, skadestånd för tilläggsskador, skadestånd av straffnatur, skadestånd för indirekta eller särskilda skador eller följdskador, eller andra skador, vare sig de är förutsebara eller inte och oavsett om de är baserade på vårdslöshet eller på annat, inklusive juridiska kostnader. Tvister: PÅ DENNA PRISDRAGNING TILLÄMPAS ITALIENSK LAG. Som ett villkor för att delta i denna prisdragning samtycker deltagaren till att alla tvister som inte kan lösas mellan parterna och orsaker till talan som härrör från eller har samband med denna prisdragning, ska lösas på individuell basis, utan tillgripande av någon form av grupptalan.

12.  Vänligen observera att Facebook, Instagram och andra plattformar där denna prisdragning kan marknadsföras, inte är ansvariga för någon del av denna kampanj och har inte på något sätt sponsrat, understött eller administrerat denna kampanj.

13. Integritetspolicy: integritetspolicyn på Muttis webbplats https://mutti-parma.com/se/integritetspolicy/. Tillämpas på information som lämnas med ett bidrag.

14. Arrangör: Tävlingen anordnas av Mutti S.p.A, VIA TRAVERSETOLO, 28, 43022, Fraz/Piazza – Montechiarugolo, PARMA, ITALIEN.

Välj land och språk

Globala hemsidan