POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNIE Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH (RODO) (UE) 2016/679

Niniejszym informujemy, zgodnie z rozporządzeniem UE 679/2016 (zwanym dalej „RODO”) i obowiązującymi przepisami o ochronie danych (zwanymi dalej „Polityką prywatności”), że dane osobowe (zwane dalej „danymi”) dotyczące użytkowników Witryny (zwanych dalej „osobami, których dane dotyczą”) będą przetwarzane w następujący sposób i w celach wskazanych poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, przechowywanych w bazie danych lub nie, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych przez Mutti S.p.A. opiera się na zasadach zgodności z prawem, poprawności, przejrzystości i ochrony poufności.

1. ADMINISTRATORZY DANYCH

 • Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem tej Witryny jest spółka Mutti S.p.A. (zwana dalej „Mutti”, z siedzibą pod adresem Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022), nr VAT 02758310342, tel. +39 (0521) 652511, faks +39 (0521) 652596, e-mail muttispa@muttispa.it;
 • Wyłącznie w odniesieniu do narzędzi biznesowych Facebooka (np. przycisku „Udostępnij” lub Insight Facebook do przekierowania na stronę Facebooka ze strony internetowej Mutti) oraz narzędzia Pixel Facebooka firma Mutti S.p.a. oraz firma Meta Platforms Ireland Ltd., z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, działają jako niezależni administratorzy danych w celu pomiaru poziomu interakcji między odwiedzanymi stronami internetowymi zgodnie z preferencjami osób, których dane dotyczą, i dostarczania ukierunkowanych reklam w sieci społecznościowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook, Instagram, Messenger oraz innych produktów i funkcji zapewnianych przez Meta Platforms Ireland Limited (Produkty Meta lub Produkty) można znaleźć pod poniższymi linkami. Użytkownik może znaleźć dodatkowe narzędzia i informacje w sekcji Ustawienia Facebooka oraz w sekcji Ustawienia Instagrama, w tym podstawę prawną, do której odnosi się Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia, i sposób wykonywania swoich praw.

2. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzanie dotyczy następujących danych:

 • Dane przeglądania: takie jak adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z Witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, których transmisja wiąże się z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, ale ze względu na swój charakter mogą – poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie – umożliwić identyfikację użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz sprawdzenia jej poprawnego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystywane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych cyberprzestępstw w odniesieniu do strony: w związku z tym dane dotyczące kontaktów internetowych mogą być przechowywane zgodnie z tym celem i do niego ograniczone. Na podstawie adresu IP i nazwy domeny używanych komputerów możliwe będzie prześledzenie – ograniczone do celu ustalenia odpowiedzialności – dalszych danych identyfikacyjnych użytkownika (w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail itp.).
 • Dane gromadzone za pomocą plików cookie: informacje na temat plików cookie w Witrynie Mutti i innych narzędzi śledzących można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie [link do Polityki dotyczącej plików cookie]. Interakcje z witrynami odwiedzanymi przez osoby, których dane dotyczą, za pośrednictwem narzędzi biznesowych Facebooka oznaczają, że dane dotyczące przeglądania stron są również przetwarzane przez Facebooka, który działa jako autonomiczny właściciel, taki jak Mutti.

3. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Niniejsza Witryna i usługi administratora danych nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia, a administrator danych nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci. W przypadku niezamierzonego zarejestrowania informacji o osobach niepełnoletnich administrator niezwłocznie je usunie na żądanie użytkowników. Ochrona bezpieczeństwa i prywatności dzieci jest dla nas bardzo ważna. Poprzez rejestrację w Witrynie w odpowiedniej sekcji, a także wypełnienie wszelkich formularze gromadzenia danych w Witrynie lub żądanie dostawy / subskrypcji newslettera osoba, której dane dotyczą, potwierdza i oświadcza, że ma co najmniej 16 lat lub, a w każdym przypadku, że ma nie mniej lat niż wiek wskazany przez ustawodawstwo jej kraju zamieszkania, które przewiduje inne ograniczenia wiekowe.

4. CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe przekazywane przez osoby, których dane dotyczą, za pośrednictwem Witryny są gromadzone i przetwarzane przez administratora w następujących celach i na wskazanych poniżej podstawach prawnych:

A. bez uprzedniej zgody do celów usługowych, które obejmują w szczególności:

1. wszelkie usługi telefonicznej pomocy technicznej świadczone na rzecz osoby, której dane dotyczą, w przypadku krytycznych kwestii wynikających z korzystania z witryny (np. wyświetlania treści, korzystania z witryny i niektórych jej funkcji); 

 • obsługa wniosku o kontakt złożonego przez osobę, której dane dotyczą;

2. wypełnianie przez administratora obowiązków prawnych, takich jak:

 • zapewnianie zgodności z obowiązkami określonymi w przepisach ustawowych, wykonawczych lub ustawodawstwie krajowym i unijnym bądź nałożonymi przez właściwe organy;

3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora:

 • zarządzanie Witryną i jej utrzymanie: interes administratora danych wiąże się z ogólnym interesem firmy polegającym na zapewnieniu działania Witryny i przyjęciu możliwych usprawnień w oferowanej usłudze;
 • zapobieganie oszukańczym działaniom lub nadużyciom na szkodę Witryny lub wykrywanie ich, a także wykonywanie i ochrona praw administratora w postępowaniach sądowych i prowadzenie sporów sądowych: interes administratora to ogólny, rzeczywisty i aktualny interes polegający na nieponiesieniu szkody w wyniku bezprawnego działania innych osób, który jest nadrzędny w stosunku do interesów osoby, której dane dotyczą.

B. wyłącznie za uprzednią zgodą:

1. Cel korzystania z narzędzi Facebooka do mierzenia i analizowania interakcji ze stronami internetowymi odwiedzanymi przez osoby, których dane dotyczą, oraz dostarczania ukierunkowanych reklam w sieci społecznościowej Facebook, w szczególności:

 • Spółka i Facebook Ireland Limited będą przetwarzać, jako niezależni administratorzy danych opisani w sekcji 1), dane dotyczące interakcji ze stronami internetowymi odwiedzanymi przez osoby, których dane dotyczą, za pośrednictwem narzędzi biznesowych Facebooka (na przykład plików cookie Insight i Pixel Facebook). Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Meta Platforms Ireland Ltd. przetwarza dane, w tym podstawę prawną, na której opiera się Meta Platforms Ireland Ltd., oraz możliwości skorzystania ze swoich praw wobec Meta Platforms Ireland Ltd. można znaleźć w Polityce danych Facebook Ireland pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • W szczególności Witryna Mutti korzysta z tak zwanych wtyczek społecznościowych. Wtyczki społecznościowe to specjalne narzędzia, które umożliwiają włączenie funkcji sieci społecznościowych bezpośrednio na stronie internetowej (np. przycisk „Udostępnij” lub ikona Facebooka do przekierowania na stronę Facebooka ze strony Mutti). Wszystkie wtyczki społecznościowe na stronie są oznaczone odpowiednim logo należącym do platformy społecznościowej. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji uzyskanych za pomocą wtyczki podlega odpowiednim politykom prywatności sieci społecznościowych, z którymi należy się zapoznać.

Gdy użytkownik odwiedza stronę w naszej Witrynie i wchodzi w interakcję z wtyczką (np. klika przycisk „Udostępnij” lub ikonę Facebooka, aby przejść na stronę Facebooka ze strony Mutti) lub decyduje się na pozostawienie komentarza, odpowiednie informacje są przesyłane z przeglądarki bezpośrednio do platformy społecznościowej (w tym przypadku Facebooka) i tam przechowywane. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki spółka Meta Platforms Ireland Ltd. przetwarza dane, w tym podstawy prawnej, na której opiera się Meta Platforms Ireland Ltd., oraz możliwości korzystania ze swoich praw wobec Meta Platforms Ireland Ltd. można znaleźć w Polityce danych Meta Platforms Ireland Ltd. pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Podanie danych w związku z celami określonymi w punkcie A) jest obowiązkowe, a jakakolwiek odmowa podania takich danych uniemożliwi administratorowi danych wywiązanie się z podjętych zobowiązań umownych lub spełnienie żądań osoby, której dane dotyczą, bądź wywiązanie się z obowiązków prawnych. W odniesieniu do celów określonych w punkcie B.1) podanie danych osobowych jest opcjonalne, a ich wykorzystanie zależy od dobrowolnej interakcji z wtyczką społecznościową przez osobę, której dane dotyczą. Brak interakcji nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, a osoba, której dane dotyczą, może kontynuować przeglądanie Witryny bez bezpośredniej interakcji z platformą społecznościową.

6. METODY PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osób, których dane dotyczą, odbywa się – drogą elektroniczną – poprzez gromadzenie, rejestrowanie, aktualizowanie, organizowanie, przechowywanie, konsultowanie, przetwarzanie, selekcję, pobieranie, porównywanie, wykorzystywanie, łączenie, blokowanie, usuwanie i niszczenie danych. Dane będą przetwarzane przez Spółkę i osoby przez nią wyznaczone przy użyciu skomputeryzowanych (i ręcznych) systemów zgodnie z zasadami uczciwości, lojalności i przejrzystości przewidzianymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, aby chronić poufność osoby, której dane dotyczą, i jej prawa poprzez przyjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka. Przestrzegane są określone środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, bezprawnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieupoważnionemu dostępowi. 

7. PRZECHOWYWANIE DANYCH

W odniesieniu do celów określonych w punkcie A) ust. 4 (Cele przetwarzania) dane będą przetwarzane przez cały okres trwania relacji w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów, a w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat od wykonania umowy, jeśli umowa została zawarta. Dane przeglądania będą przetwarzane i przechowywane przez 7 dni. Dane osobowe wymagane do wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych będą również przechowywane w późniejszym terminie, zgodnie ze wspomnianymi zobowiązaniami i okresami przechowywania przewidzianymi w obowiązujących przepisach. 

W odniesieniu do danych przekazanych w celach określonych w punkcie B, nr 1 (korzystanie z narzędzi biznesowych Facebooka) ust. 4 (Cele przetwarzania) dane będą przetwarzane w sposób określony przez Meta Platforms Ireland Ltd.  w ramach Polityki Facebooka dotyczącej danych, która znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8. ZAKRES PRZETWARZANIA, KOMUNIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA 

Dane osób, których dane dotyczą, będą udostępniane i przetwarzane w celach określonych w punkcie 4 niniejszej polityki następującym podmiotom:

 • personel wewnętrzny i współpracownicy administratora, działający w charakterze osób odpowiedzialnych i/lub wewnętrznych podmiotów przetwarzających dane i/lub administratorów systemu;
 • spółki należące do grupy korporacyjnej Mutti;
 • strony trzecie prowadzące działalność w zakresie outsourcingu w imieniu administratora, takie jak dostawcy usług zarządzania i utrzymania Witryny, dostawcy itp., z zastrzeżeniem ich wyznaczenia jako podmiotów przetwarzających dane, ograniczonych do celów przewidzianych w niniejszej polityce i zgodnie z RODO.

Zebrane dane nie będą rozpowszechniane ani ujawniane bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Wręcz przeciwnie: bez konieczności uzyskania wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 RODO) administrator danych może przekazywać dane użytkownika organom nadzorczym, organom publicznym, organom kontrolnym, służbom policji i organom sądowym, a także wszystkim podmiotom, którym prawo nakazuje przekazywanie danych w celu realizacji wyżej wymienionych celów. Strony te będą przetwarzać dane jako niezależni administratorzy danych.

Pełna i aktualna lista podmiotów, które przetwarzają dane w charakterze podmiotów przetwarzających i niezależnych administratorów danych, jest dostępna na żądanie w Mutti S.p.A. z siedzibą pod adresem Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022).

9. PRZESYŁANIE DANYCH POZA UE 

Mutti S.p.a. może przekazywać dane poza Unię Europejską, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w celu technicznego zarządzania niektórymi operacjami przetwarzania (np. zarządzania listami mailingowymi i zarejestrowanymi kontami). W tym celu Spółka ocenia wpływ przekazywania danych i w związku z tym przyjmuje najodpowiedniejsze zabezpieczenia (np. decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony, jeśli istnieją, lub standardowe klauzule umowne oraz – w niektórych ograniczonych przypadkach – wyłączenia dozwolone przez prawo). 

Aby uzyskać informacje na temat przekazywania danych osobowych gromadzonych za pomocą plików cookie, w tym plików cookie stron trzecich, należy zapoznać się z Polityką plików cookie Mutti oraz politykami prywatności każdej strony trzeciej, dostępnymi na ich stronach internetowych i widniejącymi w tabelach zawartych w Polityce plików cookie. W szczególności do tych celów portale społecznościowe będą przetwarzać dane osób, których dane dotyczą, jako niezależni administratorzy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez te portale społecznościowe (np. Facebook, Instagram, Twitter i YouTube), zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności przyjętymi przez portale społecznościowe, dostępnymi pod następującymi linkami:

10. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych opisanym w niniejszym dokumencie osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z praw określonych w art. 15–22 RODO, a w szczególności z:

 • prawa do uzyskania potwierdzenia istnienia danych osobowych, które ich dotyczą, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz dostępu do ich treści (prawo dostępu);
 • prawa do uzyskania aktualizacji, zmiany lub korekty danych osobowych (prawo do sprostowania);
 • prawa do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, do jakich dane te zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone (prawo do bycia zapomnianym i prawo do ograniczenia);
 • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych;
 • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (prawo do sprzeciwu);
 • prawa do cofnięcia zgody, jeśli została udzielona, bez uszczerbku na zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem;
 • prawa do wniesienia sprzeciwu w całości lub w części wobec zautomatyzowanego procesu gromadzenia danych, w tym profilowania;
 • prawa do otrzymania kopii danych osobowych przekazanych administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania takich danych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych).

11. SPOSOBY KORZYSTANIA Z PRAW

Można skorzystać ze swoich praw w dowolnym momencie. W tym celu należy przesłać powiadomienie listem poleconym do administratora na adres: Mutti S.p.A., Via Traversetolo n. 28, Montechiarugolo (PR – 43022), lub wysłać wiadomość na adres muttispa@muttispa.it.

12. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może z czasem ulec zmianie w związku z wdrożeniem przepisów prawnych przyjętych w obszarze prywatności. Zachęcamy zatem do regularnego sprawdzania tej sekcji. W tym celu w Polityce podkreślono datę aktualizacji.

Ostatnia aktualizacja: październik 2023 r. 

Wybierz kraj i język

Strona globalna