PRIVACYBELEID VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) (EU) 2016/679

Hierbij informeren wij u, overeenkomstig EU-verordening 679/2016 (hierna:“AVG“) en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (hierna:“Privacybeleid“), dat de persoonlijke gegevens (hierna:“Gegevens“) van de gebruikers van de website Site (hierna:“Betrokkenen“) op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden verwerkt zullen worden.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet opgeslagen in een databank, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, vergelijken, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

In overeenstemming met de AVG-regelgeving is de verwerking door Mutti S.p.A. gebaseerd op de beginselen van rechtmatigheid, juistheid, transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid.

1. GEGEVENSBEHEERDERS

 • Mutti S.p.A. (hierna“Mutti” genoemd), statutair gevestigd te Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022), btw-nummer 02758310342, telefoon +39 (0521) 652511, fax +39 (0521) 652596, e-mail muttispa@muttispa.it is de beheerder van de gegevens die via deze Site verzameld worden;
 • Uitsluitend met betrekking tot de Facebook Business Tools (bijvoorbeeld de knop ‘Delen’ of Facebook Insight voor het doorsturen naar de Facebook-pagina vanaf de website van Mutti) en de Facebook Pixels, treden Mutti S.p.a. en Meta Platforms Ireland Ltd., gevestigd te 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland op als autonome gegevensbeheerders, om het niveau van interactie tussen de bezochte websites te meten op basis van de voorkeuren van de Betrokkenen en om gerichte reclame aan te bieden binnen het sociale netwerk. Op de onderstaande links is meer informatie beschikbaar over hoe de gegevens verwerkt worden door Facebook, Instagram, Messenger en andere producten en functies die aangeboden worden door Meta Platforms Ireland Limited (Meta Producten of Producten). De gebruiker kan meer tools en informatie vinden in de Facebook-instellingen en in de Instagram-instellingenmet inbegrip vande  rechtsgrondslag waarnaar Meta Platforms Ireland Ltd. met statutaire zetel te 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ierland verwijst en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

2. SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Browsergegevens: zoals IP-adressen of domeinnamen van computers die gebruikt worden door gebruikers die verbinding maken met de Site, URI (Uniform Resource Identifier)-notatieadressen van opgevraagde bronnen, waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar kan door de aard ervan, door verwerking en koppeling met gegevens van derden, gebruikers identificeren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens zouden gebruikt kunnen worden om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site: daartoe zouden gegevens over webcontacten kunnen worden bewaard in overeenstemming met en beperkt tot dat doel. Aan de hand van het IP-adres en de domeinnaam van de gebruikte computers kunnen, beperkt tot het doel om de aansprakelijkheid vast te stellen, verdere identificatiegegevens van de gebruiker worden achterhaald (in het bijzonder naam, achternaam, e-mailadres…);
 • Gegevens verzameld door middel van cookies: voor informatie over cookies op de website van Mutti en andere tracking tools, raadpleeg het Cookiebeleid [link naar Cookie Policy]. De interacties met websites die door de Betrokkenen bezocht worden via het gebruik van Facebook Business Tools impliceren dat gegevens met betrekking tot het surfen ook verwerkt worden door Facebook, dat net als Mutti optreedt als een autonome gegevensbeheerder.

3. MINDERJARIGEN

Deze site en de diensten van de Gegevensbeheerder zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar en de Gegevensbeheerder verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van kinderen. In het geval dat informatie over minderjarigen onbedoeld wordt geregistreerd, zal de Gegevensbeheerder deze op verzoek van de gebruikers onmiddellijk verwijderen. De bescherming van de veiligheid en privacy van minderjarigen is zeer belangrijk voor ons. Door zich te registreren op de Site in de daarvoor bestemde sectie, evenals bij het invullen van gegevensverzamelingsformulieren op de Site of bij het verzoek om levering/registratie voor de nieuwsbriefdienst, bevestigt en verklaart de betrokken persoon dat hij/zij ten minste 16 jaar oud is of in ieder geval niet jonger is dan de leeftijd die wordt aangegeven door de wetgeving van het land waarin hij/zij woont die voorziet in andere leeftijdsgrenzen.

4. DOEL VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens die door Betrokkenen via de Site worden verstrekt, worden door de Gegevensbeheerder verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgrondslagen:

A. zonder voorafgaande toestemming voor servicedoeleinden en in het bijzonder voor:

1. elke telefonische technische hulpdienst die aan de betrokken persoon wordt verleend voor kritieke problemen die voortvloeien uit het gebruik van de site (bijv. weergave van inhoud, gebruik van de site en bepaalde functies ervan); 

 • de afhandeling van een contactverzoek door de betrokkene;

2. de nakoming door de Gegevensbeheerder van wettelijke verplichtingen, zoals:

 • naleving van verplichtingen die vastgelegd zijn in wet- en regelgeving of in nationale en EU-wetgeving of die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd;

3. het nastreven van een gerechtvaardigd belang van de Gegevensbeheerder:

 • de werking en het onderhoud van de Site: het belang van de Gegevensbeheerder heeft te maken met het algemene belang van een bedrijf om de werking van de Site te garanderen en om mogelijke efficiëntie in de aangeboden service te realiseren;
 • het voorkomen of opsporen van frauduleuze activiteiten of misbruik ten nadele van de Site, evenals de uitoefening en bescherming van de rechten van de Gegevensbeheerder in gerechtelijke procedures en het beheer van rechtszaken: het belang van de Gegevensbeheerder is het algemene, reële en actuele belang om geen schade te lijden als gevolg van het onrechtmatige gedrag van anderen, als zodanig prevalerend boven de belangen van de betrokken persoon.

B. alleen met voorafgaande toestemming voor:

1. Doel van het gebruik van Facebook-tools voor het meten en analyseren van interacties met webpagina’s die door de betrokkenen bezocht worden en het aanbieden van gerichte reclame op het sociale netwerk Facebook, in het bijzonder:

 • het Bedrijf en Facebook Ireland Limited zullen, als autonome gegevensbeheerders zoals beschreven in artikel 1), gegevens verwerken met betrekking tot interacties met websites die door Betrokkenen bezocht worden via het gebruik van Facebook Business Tools (bijvoorbeeld Facebook Cookies, Insight en Pixel). Meer informatie over hoe Meta Platforms Ireland Ltd. de Gegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrond waar Meta Platforms Ireland Ltd. naar verwijst en over hoe u uw rechten ten opzichte van Meta Platforms Ireland Ltd.kunt uitoefenen, kunt u vinden in het Facebook Ierland Gegevensbeleid op https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • De website van Mutti maakt met name gebruik van zogenaamde social plug-ins. Social Plug-ins zijn speciale tools waarmee functies van sociale netwerken rechtstreeks in de website geïntegreerd kunnen worden (bijvoorbeeld de knop ‘Delen’ of het Facebook-pictogram om door te verwijzen naar de Facebook-pagina vanaf de site van Mutti). Alle sociale plug-ins op de site zijn gemarkeerd met het respectieve logo van het sociale netwerkplatform. Het verzamelen en gebruiken van informatie die verkregen werd door middel van de plug-in valt onder het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken.

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt en interageert met de plug-in (bijvoorbeeld door op de knop ‘Delen’ of het Facebook-pictogram te klikken om van de website van Mutti naar de Facebook-pagina te gaan) of wanneer u besluit een reactie achter te laten, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks naar het sociale netwerkplatform (in dit geval Facebook) verzonden en daar opgeslagen. Meer informatie over hoe Meta Platforms Ireland Ltd. de Gegevens verwerkt, met inbegrip van de rechtsgrond waarop Meta Platforms Ireland Ltd. naar verwijst en over hoe u uw rechten ten opzichte van Meta Platforms Ireland Ltd.kunt u vinden in het Gegevensbeleid van Meta Platforms Ireland Ltd. op https://www.facebook.com/privacy/explanation

5. AARD VAN GEGEVENSVERLENING

Het verlenen van gegevens in verband met de in punt A) genoemde doeleinden is verplicht en elke weigering om dergelijke gegevens te verstrekken maakt het voor de Gegevensbeheerder onmogelijk om de aangegane contractuele verplichtingen na te komen of te voldoen aan de verzoeken van de betrokkene of om zijn wettelijke verplichtingen na te komen. Met betrekking tot de doeleinden die zijn uiteengezet in B.1), is het verstrekken van persoonlijke gegevens optioneel en is het gebruik ervan afhankelijk van vrijwillige interactie met de sociale plug-in door de betrokkene. Als de betrokkene geen interactie aangaat, heeft dit geen gevolgen en kan hij of zij verder op de site surfen zonder rechtstreeks interactie aan te gaan met het sociale netwerkplatform.

6. BEHANDELINGSMETHODEN

De verwerking van Gegevens van Betrokkenen wordt uitgevoerd – via elektronische middelen – door middel van het verzamelen, vastleggen, bijwerken, organiseren, opslaan, raadplegen, verwerken, selecteren, extraheren, vergelijken, gebruiken, koppelen, blokkeren, verwijderen en vernietigen van Gegevens. De Gegevens worden verwerkt door het Bedrijf en zijn aangestelden met behulp van geautomatiseerde (en handmatige) systemen in overeenstemming met de beginselen van eerlijkheid, loyaliteit en transparantie zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarbij de vertrouwelijkheid van de Betrokkene en zijn/haar rechten beschermd worden door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat afgestemd is op het risico. Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen in acht genomen om verlies, onrechtmatig of onjuist gebruik van en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen. 

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Met betrekking tot de doeleinden vermeld onder A) van par. 4 (Doeleinden van de verwerking), worden de gegevens verwerkt voor de volledige duur van de relatie om de bovengenoemde doeleinden te bereiken en in geen geval meer dan 10 jaar vanaf de uitvoering van het contract, als er een contract is gesloten. De navigatiegegevens worden verwerkt en gedurende 7 dagen bewaard. De persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zullen ook op een later tijdstip bewaard blijven, in overeenstemming met deze verplichtingen en in overeenstemming met de bewaartermijnen die vastgelegd zijn in de regelgeving die van tijd tot tijd van toepassing is. 

Voor de gegevens die toegekend worden voor de onder B, nr. 1, vermelde doeleinden (gebruik van Facebook Business Tools) van par. 4 (Doeleinden van de verwerking), zullen de Gegevens verwerkt worden zoals voorzien door Meta Platforms Ireland Ltd.  binnen het Facebook Gegevensbeleid, dat te vinden is op https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8. OMVANG VAN VERWERKING, COMMUNICATIE, VERSPREIDING 

De gegevens van de Betrokkenen zullen toegankelijk gemaakt en verwerkt worden voor de in punt 4 van dit bericht vermelde doeleinden:

 • interne medewerkers en medewerkers van de Gegevensbeheerder, in hun hoedanigheid van verantwoordelijke en/of interne verwerkingsverantwoordelijken en/of systeembeheerders;
 • aan bedrijven die tot de bedrijvengroep van Mutti behoren;
 • aan derden die activiteiten uitvoeren in uitbesteding namens de Gegevensbeheerder, zoals providers voor het beheer en onderhoud van de site, leveranciers, etc., onder voorbehoud van hun aanstelling als gegevensverwerkers, beperkt tot de doeleinden die in dit beleid voorzien zijn en in overeenstemming met de AVG.

De verzamelde Gegevens worden niet verspreid en niet openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene.

Integendeel, zonder de noodzaak van uitdrukkelijke toestemming (in overeenstemming met Art. 6 AVG), kan de Gegevensbeheerder uw gegevens doorgeven aan toezichthoudende organen, overheidsorganen, controle-instanties, politiediensten en gerechtelijke autoriteiten, evenals aan alle personen aan wie de communicatie wettelijk verplicht is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen. Deze partijen verwerken de gegevens in hun hoedanigheid van autonome gegevensbeheerders.

De volledige en bijgewerkte lijst van de personen die de Gegevens verwerken in hun hoedanigheid van verantwoordelijke en autonome Gegevensbeheerders voor de verwerking, is op verzoek verkrijgbaar bij Mutti S.p.A. met maatschappelijke zetel in Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022).

9. OVERDRACHT BUITEN DE EU 

Mutti S.p.a. kan Gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Unie en in het bijzonder naar de Verenigde Staten van Amerika voor het technische beheer van bepaalde verwerkingsactiviteiten (bijvoorbeeld het beheer van mailinglijsten en geregistreerde accounts). Daartoe beoordeelt het bedrijf de impact van de gegevensoverdracht en past het de meest geschikte garanties toe (bijv. adequaatheidsbesluiten indien aanwezig of standaard contractuele clausules en, in bepaalde beperkte gevallen, wettelijk toegestane uitzonderingen). 

Voor informatie over de overdracht van Persoonsgegevens die verzameld worden door middel van Cookies, inclusief die van derden, verwijzen wij u naar het Cookiebeleid van Mutti en het privacybeleid van elke derde partij, beschikbaar op hun websites en terug te vinden in de tabellen die in het Cookiebeleid opgenomen zijn. In het bijzonder voor deze doeleinden zullen Sociale Netwerken de Gegevens van de Betrokkenen verwerken als autonome gegevensbeheerders. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door deze sociale netwerken (bijv. Facebook, Instagram, Twitter en Youtube), nodigen wij u uit om het privacybeleid van de sociale netwerken op de volgende links te lezen:

10. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Betrokkenen kunnen, met betrekking tot de hier beschreven gegevensverwerking, de rechten uitoefenen die worden uiteengezet in de artikelen 15-22 van de AVG, en meer in het bijzonder:

 • het recht om bevestiging te krijgen van het bestaan van persoonlijke gegevens over hen, zelfs als deze nog niet geregistreerd zijn, en toegang tot de inhoud ervan (recht op inzage);
 • het recht op bijwerking, wijziging en/of correctie van Persoonsgegevens (recht op rectificatie);
 • het recht om de verwijdering van persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van onrechtmatig verwerkte gegevens te vragen, met inbegrip van gegevens waarvan de bewaring onnodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld of anderszins verwerkt zijn (vergeetrecht en recht op beperking van de verwerking);
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in het geval van een schending van de regels voor gegevensbescherming;
 • recht om bezwaar te maken tegen verwerking (recht van bezwaar);
 • het recht om een gegeven toestemming in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die gegeven werd voordat de toestemming werd ingetrokken;
 • het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd verzamelproces, inclusief profilering;
 • het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die aan de Gegevensbeheerder zijn verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en om te verzoeken dat deze gegevens worden doorgegeven aan een andere gegevensbeheerder, indien dit technisch mogelijk is (recht op overdraagbaarheid van gegevens).

11. HOE UW RECHTEN UITOEFENEN

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door een kennisgeving per aangetekende post te sturen naar de Gegevensbeheerder op het adres: Mutti S.p.A., Via Traversetolo n. 28, Montechiarugolo (PR – 43022), door een e-mail te sturen naar het adres muttispa@muttispa.it.

12. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Deze informatieve kennisgeving kan na verloop van tijd worden gewijzigd als gevolg van wettelijke bepalingen op het gebied van privacy. U wordt daarom verzocht deze pagina regelmatig te bekijken. Voor dit doel wordt in de toelichting de datum van bijwerking benadrukt.

Laatste herziening oktober 2023 

Kies land en taal

Global site