Oplysninger om behandling af personoplysninger i henhold til art. 13 og 14 i forordning (EU) 2016/679 –databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Vi gør brugerne opmærksomme på, at forordningen (EU) 2016/679 foreskriver beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Med behandling af personoplysninger menes enhver aktivitet eller række af aktiviteter – med eller uden brug af automatisk behandling – som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, fx indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved overførsel, formidling eller enhver anden form for overdragelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse

I henhold til bestemmelserne i forordningen vil behandlinger af personoplysninger, som udføres af Mutti S.p.A., ske i overensstemmelse med principperne om lovlighed, rimelighed, gennemsigtighed og beskyttelse af fortrolighed.

Personoplysningerne:

 • skal være indsamlet og behandlet til angivne formål.
 • skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles;
 • skal være korrekte og ajourførte;
 • det er nødvendigt konstant at kontrollere, at personoplysningerne er korrekte og sørge for deres eventuelle ajourføring;
 • må ikke opbevares i et tidsrum, der overskrider formålet med deres behandling;
 • skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger;

Formålet med behandlingen

Formålene med indsamlingen af de personoplysninger, som du afgiver, vedrører udelukkende forvaltningen af forbrugerservicen hos Mutti S.p.A.; de pågældende personoplysninger behandles derfor af Mutti S.p.A. udelukkende med formål relateret til behandling af klageprocedurer.

-Regler for behandlingen

Behandlingen af personoplysninger sker gennem automatisk indsamling af de oplysninger, som indsamles af operatørerne, der administrerer den telefoniske kundeservice, og som følge af vedkommendes direkte opkald til kundetjenesten.

Med henblik på gennemførelse af tjenesten kan brugeren kontakte kundetjenesten hos Mutti S.p.A. på følgende nummer/e-mail:

 • grønt nummer: +39 800 – 86504
 • consumatori@muttispa.it

Dine personoplysninger vil blive gjort tilgængelige til de angivne formål jf. art. 1:

 • for den dataansvarliges personale i kraft af deres opgaver og/eller interne ansvar for behandling og/eller systemadministration;
 • for tredjeparter som for eksempel udbydere af administration og vedligeholdelse af webstedet, leverandører, banker, andre virksomheder, der udfører aktiviteter outsourcet af den dataansvarlige, i deres rolle som databehandlere.

Videregivelse af personoplysninger

De indsamlede personoplysninger vil ikke blive videregivet og vil ikke blive kommunikeret uden dit udtrykkelige samtykke.

Dog kan den dataansvarlige uden dit udtrykkelige samtykke (art. 6 GDPR) videregive dine personoplysninger i henhold til art. 1a til tilsynsmyndigheder, retlige myndigheder samt alle, til hvem videregivelsen er påkrævet ved lov, med henblik på opfyldelsen af disse formål. Disse personer behandler personoplysninger i deres egenskab af uafhængige databehandlere.

Arten af personoplysningernes videregivelse og konsekvenserne af afslag på at svare

Under hensyntagen til formålene med behandlingen er det som nævnt frivilligt at opgive personoplysninger. Konsekvensen af eventuel manglende overdragelse af personoplysninger kan medføre det umuligt at gennemføre den ovennævnte tjeneste.

Perioden for opbevaring af personoplysningerne og andre oplysninger.

I henhold til art. 13, pkt. 2, litra (a) i GDPR må den dataansvarlige kun behandle personoplysningerne i den periode, som er strengt nødvendig af hensyn til opfyldelsen af ovennævnte formål.

Den interesseredes rettigheder

Som interesseret part kan du gøre brug af de rettigheder, der er anført i art. 15 i GDPR, nemlig:

 • ret til at opnå bekræftelse af eksistensen af ​​personoplysninger om dig, selvom de endnu ikke er registreret, og deres kommunikation i forståelig form;
 • ret til at kende formålet med deres behandling og den anvendte metode; ret til at få oplyst de pågældende kategorier af personoplysninger;
 • ret til at få oplyst, til hvilke personer eller personkategorier personoplysningerne kan meddeles, eller som kan have kendskab til deres eksistens;
 • ret til at få oplyst opbevaringsperioden, når det er muligt;
 • ret til at blive gjort opmærksom på retten til berigtigelse;
 • ret til annullering af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen;
 • ret til at indgive klage;
 • ret til at kende oplysningernes oprindelse, hvis de ikke er indsamlet af virksomhedens selv;
 • kendskab til eksistensen af ​​en automatiseret indsamlingsproces;
 • ret til at blive informeret om eksistensen af ​​tilstrækkelige garantier i henhold til art. 46 i GDPR, hvis dataene overføres til et tredjeland eller til en international organisation.

Sådan udøver du dine rettigheder

Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder:

 • ved at sende en besked med anbefalet post til adressen: Via Traversetolo n. 28, Montechiarugolo (PR – 43022);
 • sende en e-mail til adressen: muttispa@muttispa.it;
 • ringe til nummeret: +39 (0521) 652511;
 • sende en fax til nummeret: +39 (0521) 652596;

Mindreårige

Dette websted og dets tjenester er ikke beregnet til mindreårige under 18 år, og den dataansvarlige indsamler ikke tilsigtet personoplysninger fra mindreårige. Hvis personoplysninger om mindreårige utilsigtet registreres, vil den dataansvarlige omgående slette dem efter anmodning fra brugerne.

Dataansvarlig og databehandler

Den dataansvarlige er Mutti S.p.A. (Moms nr. 02758310342), med sæde i Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022), telefono +39 (0521) 652511, fax +39 (0521) 652596, E-mail muttispa@muttispa.it;

Databehandleren af behandling, indsamling, arkivering og opbevaring af personoplysninger er Promoservice Parma S.r.l., Viale Mentana n. 92 (PR – 43121).

Listen over de ansvarlige databehandlere opbevares hos den dataansvarlige.

Ændringer i denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik kan undergå ændringer i forbindelse med ændringer i lovgivningens bestemmelser vedrørende privatlivets fred. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt konsulterer denne privatlivspolitik og læser den nyeste version.

Choose country and language

Global site