POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I HENHOLD TIL ARTIKEL 13 OG 14 I FORORDNING (EU) 2016/679 – GENEREL FORORDNING OM DATABESKYTTELSE (GDPR)

Som ansvarlig for data  (herefter “dataansvarlig”) har Mutti S.p.A. offentliggjort denne politik for at informere dig om, at dine data behandles i overensstemmelse med og til de formål, som er fastsat i nedenstående – i henhold til forordning (EU) 679/2016 (“GDPR”) og gældende lovgivning, herunder national lovgivning om beskyttelse af personoplysninger (“Lovgivning om privatlivets fred”).

Behandling af personoplysninger betyder enhver behandling og række af behandlinger, som udføres i forbindelse med personoplysninger eller sæt af personoplysninger, hvad enten det sker med automatiske midler eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring eller ændring, genfinding, søgning, brug, datatransmission, spredning eller oplysninger som stilles til rådighed på andre måder, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

I henhold til GDPR vil de behandlinger af personoplysninger, som Mutti S.p.A udfører, være karakteriseret af principper om lovlighed, korrekthed, gennemsigtighed og fortrolighed.

1. GENSTAND FOR DATABEHANDLING

Den dataansvarlige behandler de data, som modtages, herunder: navn og efternavn, fødested og fødselsdato, e-mailadresse, adresse eller bopæl, skattekode, køn, telefon- og faxnummer, herunder faktureringsoplysninger og andre typer af data, som er forbundet med de tjenester, som Mutti S.p.A. leverer. (herefter “persondata” eller bare “data”). Personoplysninger:

 • skal indsamles og behandles til særlige formål
 • skal være egnede, relevante og begrænsede til de formål, de blev behandlet til
 • skal være nøjagtige og opdaterede
 • skal konstant gennemgås og opdateres
 • må ikke opbevares længere end den periode, der kræves til de formål, de blev behandlet til,
 • behandles ved hjælp af tekniske og organisatoriske metoder, som garanterer beskyttelsen af data mod ulovlig behandling, tab, tilintetgørelse eller skader som følge af uheld.

2. FORMÅL MED DATABEHANDLING

De personoplysninger, som du giver, vil blive behandlet til markedsføringsformål, især til afsendelse af kommerciel og promoverende korrespondance ved hjælp af automatiske systemer (e-mails/nyhedsbreve).  Nyhedsbrevene kan omfatte kommunikation om produkter, kommercielle og promoverende oplysninger (f.eks. rabatter), invitationer til events, særlige initiativer, tilfredshedsundersøgelser osv. 

De data, du giver, kan også blive behandlet som del af Mutti S.p.A’s kundeserviceaktiviteter.

Du skal afgive disse data til os, så vi kan udføre overstående aktiviteter. Manglende afgivelse heraf vil betyde, at Mutti S.p.A. ikke kan gennemføre disse aktiviteter.

3. DATABEHANDLINGSMETODER

Behandlingen af persondata udføres via indsamling, registrering, organisering, opbevaring, søgning, bearbejdning, ændring, udvælgelse, indhentning, justering, brug, videregivelse, sletning eller tilintetgørelse.

Dine personoplysninger behandles både i papirform og med elektroniske og/eller automatiserede metoder.

Dine personoplysninger kan også blive behandlet af operatører, som styrer den telefoniske kundeservice efter et direkte opkald fra den registrerede person.

Når servicen er fuldført, kan brugeren kontakte Mutti S.p.A.’s kundeserviceafdeling ved hjælp af følgende oplysninger:

 • Gratis opkaldsnummer: +39 800 – 86504
 • consumatori@muttispa.it

I henhold til de formål, som er fastsat i artikel 2, vil dine data blive gjort tilgængelige for:

 • den dataansvarliges samarbejdspartnere i egenskab af databehandlere/udpegede personer og/eller systemadministratorer
 • tredjeparter, hvortil den dataansvarlige outsourcer aktiviteter, såsom leverandører, der er ansvarlige for styring og vedligeholdelse af websiden, leverandører, långivere, professionelle virksomheder og så videre, forudsat at disse er blevet udpeget til eksterne databehandlere, begrænset til de formål, som er fastsat i denne politik og i henhold til GDPR.

4. VIDEREGIVELSE AF DATA

De indsamlede data vil ikke blive videregivet uden dit udtrykkelige samtykke.

I henhold til artikel 6 i GDPR kræves dit samtykke dog ikke, for at den dataansvarlige kan videregive dine data til tilsynsmyndigheder, retslige myndigheder og enhver anden part, som den dataansvarlige er retslig forpligtet til at videregive dine data til, så denne kan opfylde de formål, der her er angivet. Disse parter vil behandle dataene i deres egenskab af uafhængige dataansvarlige.

5. DATALEVERINGENS KARAKTER OG KONSEKVENSERNE AF MANGLENDE SVAR

Leveringen af personoplysninger til ovenstående formål er valgfri. Manglende levering af sådanne data kan umuliggøre leveringen af tjenesten.

6. OPBEVARINGSPERIODE FOR DATA OG ANDRE OPLYSNINGER

I henhold til artikel 13, paragraf 2, litra (a) i GDPR vil den dataansvarlige behandle personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af ovenstående formål, medmindre datasubjektet gør sin ret til indsigelse gældende. Hvis dette ikke forekommer, vil data blive opbevaret, så længe Mutti S.p.A. har en legitim interesse (artikel 6, paragraf 1, litra (f) i GDPR) i at udvikle relationer med sin kundegruppe.

Ved afslutningen af denne periode vil dine data blive slettet eller gjort anonyme.

Personoplysninger vil blive administreret og opbevaret på servere inden for den Europæiske Union. Serverne vil tilhøre den dataansvarlige og/eller udpegede tredjepartsvirksomheder. Serverne befinder sig i øjeblikket i Finland. Ikke desto mindre er det underforstået, at den dataansvarlige har ret til at flytte placeringen af serverne til et andet sted i Italien og/eller den Europæiske Union og/eller uden for den Europæiske Union, hvis det bliver nødvendigt. I så fald garanterer den dataansvarlige, at overførslen af data uden for EU vil ske i henhold til alle gældende love, og den dataansvarlige vil, om nødvendigt, indgå aftaler til sikring af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og/eller anvendelse af de standardkontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen har fastsat.

Mutti S.p.A. forpligter sig til at beskytte de personoplysninger, de modtager, og til at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag, der skal beskytte data mod angreb, såsom uautoriseret eller illegal behandling såvel som fra utilsigtet tab, tilintetgørelse eller skade i overensstemmelse med artikel 32 et seq i GDPR.

7. DATASUBJEKTERS RETTIGHEDER

I egenskab af datasubjekt har du de rettigheder, der er fastlagt i artikel 15 i GDPR, især:

 • retten til at opnå bekræftelse af, om der eksisterer persondata om dig eller ej, selvom disse endnu ikke er blevet registreret, og til at få en kopi af data i forståelig form
 • ret til at opnå bekræftelse af behandlingens formål og metoder
 • ret til at opnå bekræftelse af de pågældende persondatakategorier
 • ret til at opnå bekræftelse af modtagere eller kategorier af modtagere, hvortil persondata kan videregives, eller til dem, der kan få kendskab til dem
 • ret til at opnå bekræftelse af den planlagte opbevaringsperiode for persondata, hvor dette er kendt af den dataansvarlige
 • ret til at blive informeret om ret til berigtigelse
 • ret til at få persondata slettet eller databehandlingen begrænset
 • ret til at klage
 • ret til at kende oplysningernes oprindelse, i tilfælde af at data ikke blev afgivet af den registrerede person
 • ret til at få kendskab til forekomsten af et automatiseret indsamlingssystem
 • ret til at blive informeret om tilstedeværelsen af tilstrækkelige garantier i henhold til artikel 46 i GDPR, i tilfælde af at data overføres til et andet land eller til en international organisation.

8. METODE TIL UDØVELSE AF RETTIGHEDER

Du kan udøve dine rettigheder til enhver tid: 

 • ved at sende et anbefalet brev til: Via Traversetolo No. 28, Montechiarugolo (PR – 43022);
 • ved at sende en e-mail til: muttispa@muttispa.it
 • ved at ringe på dette nummer: +39 (0521) 652511;
 • ved at sende en fax til: +39 (0521) 652596;

9. MINDREÅRIGE

Den dataansvarliges webside og tjenester er ikke til rådighed for personer under 18 år. Den dataansvarlige indsamler ikke bevidst persondata om mindreårige. Hvis persondata om mindreårige indsamles utilsigtet, skal den dataansvarlige omgående slette disse efter anmodning fra en bruger.

10. DATAANSVARLIG, DATABEHANDLER OG UDPEGEDE PERSONER

Den dataansvarlige er Mutti S.p.A. (cvr. nr. 02758310342), Montechiarugolo, Via Traversetolo No. 28 (PR – 43022), Telefon: +39 (0521) 652511, Fax: +39 (0521) 652596, e-mail muttispa@muttispa.it;

Databehandleren, hvis opgave er at indsamle, opbevare og lagre data, er Promoservice Parma S.r.l., Viale Mentana No. 92 (PR – 43121).

En opdateret liste over databehandlere og udpegede personer opbevares i den dataansvarliges hovedkvarter.

11. ÆNDRINGER AF POLITIKKEN

Denne politik kan undergå ændringer i henhold til lovgivningen om beskyttelse af privatlivets fred. Det tilrådes, at du læser den allernyeste version af denne politik regelmæssigt.

Choose country and language

Global site