Personverklæring i henhold til artiklene 13 og 14 i EU-forordningen 2016/697 – General Data Protection Regulation (GDPR), på norsk Persovernforordningen

Vi informerer herved brukeren om at EU-forordningen 2016/679 beskytter fysiske personer med hensyn til bruken av deres personlige opplysninger og den frie sirkulasjonen av slike opplysninger.

Med bruk av personopplysninger menes alle operasjoner eller kombinasjoner av operasjoner, med eller uten bruk av automatiserte prosesser og anvendt på personopplysninger eller blokker av personopplysninger, også selv om de ikke er registrert i noen database, slik som innsamling, registrering, organisering, strukturering, oppbevaring, tilpasning eller endring, innhenting, konsultasjon, bruk, kommunikasjon via spredning eller tilgjengeliggjøring på en hvilken som helst annen måte, sammenligning eller sammenkobling, begrensning, sletting eller destruksjon.

I tråd med personvernforordningen (GDPR) vil opplysningsbruken som foretas av Mutti Sp.A. være i henhold til alle prinsipper om legitimitet, korrekthet, gjennomsiktighet og respekt for personvernet.

Personopplysningene skal:

 • samles inn og brukes til bestemte formål
 • være egnede, aktuelle og begrenset til det formålet de er samlet inn til
 • være korrekte og oppdaterte
 • kontrolleres kontinuerlig og eventuelt oppdateres
 • oppbevares i en bestemt tidsperiode som ikke overstiger det som er fastsatt i formålene de er samlet inn til
 • behandles med tekniske og organisatoriske tiltak som garanterer at opplysningene beskyttes mot ulovlig bruk, ødeleggelse eller utilsiktede skader

Formålet med bruken av personopplysninger

De formålene som de personopplysningene du oppgir samles inn til, angår kun gjennomføring av kundetjenestene til Mutti S.p.A. Disse personopplysningene vil utelukkende behandles av selskapet Mutti S.p.A. til formål som angår håndtering av klager.

Behandling av personopplysninger

Personopplysningene brukes og behandles via automatisk innsamling av informasjon hentet inn av operatører som betjener vår kundetelefontjeneste, etter et direkte anrop fra interessentens side.

Brukeren kan kontakte kundetjenesten hos Mutti S.p.A. på følgende måte:

 • Grønt nummer: +39 800 – 865040
 • consumatori@muttispa.it

Dine personopplysninger vil bli gjort tilgjengelige for de formålene som er beskrevet i art. 1:

 • for innehaverens samarbeidspartnere, i egenskap av utnevnt til og/eller ansvarlige for behandling og/eller systemadministratorer;
 • for tredjeparter slik som for eksempel leverandører av nettjenester eller vedlikehold av nettjenester, andre leverandører, kredittinstitusjoner, profesjonsarbeidere som driver outsourcingaktiviteter på vegne av innehaveren, i egenskap av å være eksternt engasjerte for behandlingen.

Kommunikasjon av opplysninger

De innsamlede opplysningene vil ikke bli spredt og vil ikke kommuniseres til noen uten ditt uttrykkelig samtykke.

Innehaveren vil derimot kunne kommunisere dine opplysninger for de formål som er beskrevet i art. 1 til kontrollmyndigheter eller juridiske myndigheter, og til alle andre som har juridisk rett til å motta slik kommunikasjon. Disse personene vil behandle personopplysningene i egenskap av uavhengige innehavere til retten til å behandle opplysningene.

Måte opplysningene blir gitt på og konsekvenser av å ikke svare

Tatt i betraktning formålet med behandlingen som illustrert over, er det å oppgi opplysningene valgfritt. Hvis du nekter å gi opplysninger vil det kunne føre til at det ikke blir mulig å levere tjenestene.

Oppbevaringstid for opplysningene og annen informasjon.

I henhold til art. 13, avsnitt 2, punkt (a) i personvernforordningen (GDPR) vil innehaveren behandle personopplysningene i den perioden det er strengt nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet over.

Interessentens rettigheter

Som interessent har du rettigheter angitt i art. 15 av personvernforordningen (GDPR), nærmere bestemt:

 • rett til å informeres om at det finnes personlige opplysninger som angår deg, også selv om de ennå ikke er registrert, og rett til å få disse kommunisert på en forståelig måte
 • rett til å informeres om formålet med og metoden for behandling
 • rett til å informeres om hvilke kategorier personlige opplysninger det dreier seg om
 • rett til å informeres om hvem eller hvilke kategorier personer som kan få kjennskap til eller kommunikasjon om dine personlige opplysninger
 • rett til å informeres om oppbevaringsperioden, så fremt dette er mulig eller kjent av innehaveren
 • rett til å informeres om retten til å korrigere
 • rett til å få sine personopplysninger slettet eller få begrenset bruken av disse
 • rett til å fremme en klage
 • rett til å informeres om opplysningenes opprinnelse, i tilfeller der de ikke er hentet inn direkte fra interessenten
 • rett til å vite at det skjer en automatisert innsamling av personopplysninger
 • rett til å informeres om at det finnes passende garantier i henhold til art. 46 i GDPR i tilfeller der opplysningene overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon.

Hvordan utøve dine rettigheter

Du kan når som helst fremme dine rettigheter:

 • ved å sende et rekommandert brev til adressen: Via Traversetolo n. 28, Montechiarugolo (PR – 43022)
 • ved å sende en e-post til adressen: muttispa@muttispa.it
 • ved ringe til nummeret: +39 (0521) 652511
 • ved å sende en faks til nummeret: +39 (0521) 652596

Mindreårige

Dette nettstedet og tjenestene som gis av innehaveren er ikke beregnet på mindreårige under 18 år og innehaveren henter ikke bevisst inn informasjon som angår mindreårige. Hvis informasjon om mindreårige skulle registreres utilsiktet vil innehaveren straks sørge for å få denne informasjonen slettet på forespørsel fra brukerne.

Innehaver, ansvarlige og utnevnte personer

Innehaveren av personopplysningene er Mutti S.p.A. (P. IVA 02758310342), med hovedkontor i Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022), telefon +39 (0521) 652511, faks +39 (0521) 652596, e-post muttispa@muttispa.it;

Ansvarlig for bruken med hensyn til innsamling, arkivering og oppbevaring av personopplysninger er Promoservice Parma S.r.l., Viale Mentana n. 92 (PR – 43121).

Oppdatert liste over de ansvarlige og de som er utnevnt til å behandle opplysningene er å finne hos innehaveren.

10. Endringer i denne erklæringen

Denne erklæringen vil kunne gjennomgå endringer som følge av endringer i personvernlovgivningen. Vi anbefaler derfor at du kontrollerer denne erklæringen regelmessig og alltid tar hensyn til den sist oppdaterte versjonen.

Choose country and language

Global site