PERSONVERNERKLÆRING I HENHOLD TIL DEN GENERELLE PERSONVERNFORORDNINGEN (GDPR) (EU) 2016/679

I samsvar med EU-forordning 679/2016 (heretter kalt«GDPR«) og gjeldende lovgivning, inkludert nasjonal lovgivning, om beskyttelse av personopplysninger (heretter kalt «Personvernlovgivning«), informerer vi deg herved om at personopplysningene (heretter kalt «Data«) om brukerne av dette nettstedet (heretter kalt «Registrerte«) vil bli behandlet på følgende måter og for følgende formål.

Med behandling av personopplysninger menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som utføres på personopplysninger eller grupper av personopplysninger, enten de er lagret i en database eller ikke, enten det skjer automatisk eller ikke, som f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller annen tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

I samsvar med reglene i GDPR skal behandlingene utført av de Behandlingsansvarlige være basert på prinsippene om lovlighet, korrekthet, åpenhet og konfidensialitet.

1. BEHANDLINGSANSVARLIGE

 • Mutti S.p.A.  (med hovedkontor i Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022), MVA-nummer 02758310342, telefon +39 (0521) 652511, faks +39 (0521) 652596, e-post muttispa@muttispa.it og «Mutti Nordics», med hovedkontor i STOCKHOLM, at CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20 ), MVA-nummer SE559188233601, telephone +46730789969, er selvstendige behandlingsansvarlige for opplysningene som samles inn via dette nettstedet;
 • Utelukkende i forbindelse med Facebook Business Tools (f.eks. «Del»-knappen eller Facebook Insight for omdirigering til Facebook-siden fra Muttis nettsted) og Facebook Pixels, opptrer Mutti S.p.a., Mutti Nordics og Meta Platforms Ireland Ltd., med hovedkontor på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, som selvstendige behandlingsansvarlige for å måle interaksjonsnivået mellom de besøkte nettstedene i henhold til de Registrertes preferanser, og tilby målrettet annonsering på det sosiale nettverket. På lenkene nedenfor finner du mer informasjon om hvordan data behandles av Facebook, Instagram, Messenger og andre produkter og funksjoner som tilbys av Meta Platforms Ireland Limited (Meta-produkter eller produkter). Brukeren kan finne flere verktøy og mer informasjon under Facebook-innstillingene og i Instagram-innstillingeneinkludertdet  juridiske grunnlaget som Meta Platforms Ireland Ltd. med hovedkontor på 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland henviser til, og hvordan du kan utøve dine rettigheter.

2. TYPER DATA SOM BEHANDLES

Følgende data behandles:

 • Nettleserdata: for eksempel IP-adresser eller domenenavn på datamaskiner som brukes av brukere som kobler seg til nettstedet, URI-adresser (Uniform Resource Identifier) for forespurte ressurser, som overføres implisitt ved bruk av Internett-kommunikasjonsprotokoller. Denne informasjonen samles ikke inn for å kunne knyttes til identifiserte registrerte, men kan i kraft av sin natur, gjennom behandling og sammenstilling med opplysninger fra tredjeparter, gjøre det mulig å identifisere brukere. Disse opplysningene brukes kun for å innhente anonyme statistiske opplysninger om bruken av nettstedet, og for å kontrollere at det fungerer som det skal, og slettes umiddelbart etter behandlingen. Opplysningene kan brukes til å fastslå erstatningsansvar i tilfelle av eventuell datakriminalitet mot nettstedet: I den forbindelse kan opplysninger om nettkontakter oppbevares i samsvar med og begrenset til dette formålet. Fra IP-adressen og domenenavnet til datamaskinene som brukes, vil det være mulig å spore ytterligere identifikasjonsdata om brukeren (spesielt navn, etternavn, e-postadresse …), begrenset til formålet med å fastslå ansvar;
 • Opplysninger som brukeren oppgir frivillig: identifikasjonsopplysninger, som fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer, bostedsadresse osv., alle andre opplysninger som oppgis, for eksempel når du registrerer deg på nettstedet i den relevante delen, eller når du fyller ut eventuelle skjemaer for datainnsamling på nettstedet, eller når du kjøper Mutti-produkter eller abonnerer på spesifikke tjenester, for eksempel nyhetsbrevtjenesten, eller for å utstede rabattkuponger på Mutti-produkter, eller for å kontakte kundeservice. Når det gjelder delen «Samarbeid med oss» på nettstedet, inviterer Mutti deg til å konsultere den spesifikke informasjonen om behandling av slike opplysninger;
 • Data som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler: for informasjon om informasjonskapsler på Muttis nettsted og andre sporingsverktøy, se Cookiepolicyen [lenke til Cookiepolicy]. Interaksjoner med nettsteder som besøkes av de Registrerte gjennom bruk av Facebook Business Tools, innebærer at data knyttet til surfing også behandles av Facebook, som opptrer som en selvstendig behandler i likhet med Mutti.

3. MINDREÅRIGE

Dette nettstedet og de Behandlingsansvarliges tjenester er ikke beregnet på barn under 16 år, og de Behandlingsansvarlige samler ikke bevisst inn personopplysninger om barn. Hvis informasjon om mindreårige registreres utilsiktet, vil de behandlingsansvarlige slette den umiddelbart på forespørsel fra brukerne. Beskyttelse av barns sikkerhet og personvern er svært viktig for oss. Ved å registrere seg på nettstedet i den aktuelle delen, samt ved utfylling av eventuelle skjemaer for datainnsamling på nettstedet eller ved forespørsel om levering/registrering for nyhetsbrevtjenesten, bekrefter og erklærer den berørte personen at han/hun er minst 16 år gammel eller, i alle tilfeller, at han/hun ikke er yngre enn den alderen som er angitt i lovgivningen i bostedslandet hans/hennes hjemland som fastsetter andre aldersgrenser.

4. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Personopplysninger som oppgis av de Registrerte via nettstedet, samles inn og behandles av de behandlingsansvarlige for følgende formål og rettslige grunnlag:

A. uten forhåndssamtykke for tjenesteformål, og særlig for:

1. oppfyllelse av kontrakten og/eller forpliktelser før kontraktsinngåelse, spesielt:

 • deltakelse i arrangementer/konkurranser som er underlagt spesifikke regler eller generelle kontraktsvilkår som vil bli forelagt for godkjenning;
 • eventuell teknisk telefontjeneste som tilbys den berørte personen i forbindelse med kritiske problemer som oppstår ved bruk av nettstedet (f.eks. visning av innhold, bruk av nettstedet og noen av dets funksjoner); 
 • håndtering av en kontaktforespørsel fra den registrerte;

2. Behandlernes oppfyllelse av juridiske forpliktelser, som f.eks:

 • overholdelse av forpliktelser fastsatt av lover, forskrifter eller nasjonal lovgivning og EU-lovgivning eller pålagt av kompetente myndigheter;

3. forfølgelse av behandlernes legitime interesse, for eksempel:

 • drift og vedlikehold av Nettstedet: Behandlernes interesse ligger i selskapets generelle interesse i å sikre driften av selskapet, blant annet ved hjelp av driften av Nettstedet og mulig effektivisering av tjenesten som tilbys;
 • forhindre eller oppdage bedragerske aktiviteter eller misbruk som er til skade for Nettstedet, samt utøvelse og beskyttelse av rettighetene til Behandlerne i rettssaker og håndtering av rettstvister: Behandlernes interesse er den generelle, reelle, og aktuelle interessen i ikke å lide skade som følge av andres ulovlige oppførsel, som sådan overordnet med hensyn til interessene til den berørte personen.

B. kun med forhåndsgodkjenning for:

1. Markedsføringsformål, spesielt for:

 • å sende kommersiell og salgsfremmende kommunikasjon om produkter, tjenester, spesielle tiltak og invitasjoner til arrangementer via nyhetsbrev og/eller automatiserte verktøy (e-post, sosiale medier, chat osv.);
 • registrering til tjenester og funksjoner som tilbys den enkelte bruker av nettstedet;

2. Formål knyttet til bruk av Facebook-verktøy for å måle og analysere interaksjoner med nettsider som de Registrerte besøker, og for å tilby målrettet annonsering på det sosiale nettverket Facebook, spesielt:

 • de Behandlingsansvarlige og Facebook Ireland Limited vil, som selvstendige behandlingsansvarlige som beskrevet i avsnitt 1), behandle opplysninger knyttet til interaksjonene med nettsteder som de registrerte besøker gjennom bruk av Facebooks forretningsverktøy (f.eks. informasjonskapsler, Insight og Facebook Pixel). Mer informasjon om hvordan Meta Platforms Ireland Ltd. behandler opplysningene, inkludert det rettslige grunnlaget som Meta Platforms Ireland Ltd. henviser til, og hvordan du kan utøve dine rettigheter overfor Meta Platforms Ireland Ltd.finner du i Facebook Ireland Datapolicy på https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • Spesielt bruker de Behandlingsansvarliges nettsted såkalte sosiale programtillegg. Sosiale programtillegg er spesialverktøy som gjør det mulig å innlemme funksjoner for sosiale nettverk direkte på nettstedet (f.eks. «Del»-knappen eller Facebook-ikonet for omdirigering til Facebook-siden fra Muttis nettsted). Alle sosiale programtillegg på nettstedet er merket med den respektive logoen som eies av den sosiale nettverksplattformen. Innsamling og bruk av informasjon innhentet ved hjelp av programtillegg reguleres av de sosiale nettverkenes respektive personvernerklæringer, som vi henviser til.

Når du besøker en side på nettstedet vårt og samhandler med programtillegget (f.eks. ved å klikke på «Del»-knappen eller Facebook-ikonet for å omdirigering til Facebook-siden fra Muttis nettsted) eller bestemmer deg for å legge igjen en kommentar, overføres den tilsvarende informasjonen fra nettleseren din direkte til den sosiale nettverksplattformen (i dette tilfellet Facebook) og lagres der. Mer informasjon om hvordan Meta Platforms Ireland Ltd. behandler opplysningene, inkludert det rettslige grunnlaget som Meta Platforms Ireland Ltd. henviser til, og hvordan du kan utøve dine rettigheter overfor Meta Platforms Ireland Ltd.finner du i datapolicyen til Meta Platforms Ireland Ltd. på https://www.facebook.com/privacy/explanation

5. TILDELINGENS ART

Tildeling av opplysninger i forbindelse med formålene som er angitt i punkt A) er obligatorisk, og ethvert avslag på å oppgi slike opplysninger vil gjøre det umulig for den Behandlingsansvarlige å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene, eller å etterkomme forespørsler fra den Registrerte, eller å oppfylle sine juridiske forpliktelser. Når det gjelder formålene nevnt i B.1), er det valgfritt å oppgi personopplysninger, og bruken av dem er betinget av uttrykkelig samtykke fra den Registrerte. Et eventuelt avslag av samtykke har ingen annen virkning enn at vi ikke kan informere de Registrerte om tiltak i selskapet som kan være av interesse for dem. Når det derimot gjelder formålene som er nevnt i B.2), er det valgfritt å oppgi personopplysninger, og bruken av dem er underlagt frivillig interaksjon med det sosiale programtillegget fra den Registrertes side. Manglende samhandling medfører ingen konsekvenser, og den Registrerte kan fortsette å surfe på nettstedet uten å samhandle direkte med den sosiale nettverksplattformen.

6. BEHANDLINGSMETODER

Behandlingen av de Registrertes opplysninger utføres – elektronisk – ved hjelp av innsamling, registrering, oppdatering, organisering, lagring, konsultasjon, behandling, utvelgelse, uttrekk, sammenligning, bruk, sammenkobling, blokkering, sletting og destruksjon av opplysninger. Opplysningene skal behandles av Selskapet og dets ansatte ved hjelp av datastyrte (og manuelle) systemer i samsvar med prinsippene om korrekthet, lojalitet og åpenhet som er fastsatt i gjeldende personvernlovgivning, og den Registrertes konfidensialitet og rettigheter skal beskyttes ved hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som står i forhold til risikoen. Spesifikke sikkerhetstiltak er iverksatt for å forhindre tap av data, ulovlig eller feilaktig bruk, og uautorisert tilgang. 

7. LAGRING AV DATA

Med henvisning til de formål som er angitt under A) i avs. 4 (Formålene med behandlingen), vil opplysningene bli behandlet i hele varigheten av forholdet, for å oppnå de nevnte formålene, og i alle tilfeller ikke lenger enn 10 år fra kontraktsinngåelsen, hvis en kontrakt er inngått. Navigasjonsdata vil bli behandlet og lagret i 7 dager. De personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle eventuelle juridiske forpliktelser, vil også bli lagret på et senere tidspunkt, i samsvar med nevnte forpliktelser og i samsvar med lagringsperiodene som er fastsatt i de til enhver tid gjeldende forskriftene. 

For Dataene som er tildelt for formålene angitt under B, nr. 1. (markedsføring) nevnt i avs. 4 (Formål med behandlingen), vil opplysningene bli oppbevart i 24 måneder etter innsamling for behandling i markedsføringsøyemed. Etter utløpet av denne perioden vil opplysningene bli slettet eller anonymisert, og de Registrerte kan når som helst endre eller tilbakekalle sitt samtykke til den Behandlingsansvarliges behandling av opplysningene for markedsføringsformål. 

For opplysningene som er gitt for formålene angitt i punkt B, nr. 2. (bruk av Facebook Business Tools) i avs. 4 (Formål med behandlingen), vil opplysningene bli behandlet som angitt av Meta Platforms Ireland Ltd.  i Facebooks datapolicy, som du finner på https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8. OMFANG AV BEHANDLINGEN, KOMMUNIKASJON, SPREDNING 

Opplysningene om de Registrerte vil bli gjort tilgjengelige og behandlet for de formålene som er angitt i punkt 4 i denne kunngjøringen:

 • for internt personale og samarbeidspartnere hos de Behandlingsansvarlige Mutti S.p.a. og Mutti Nordics (i egenskap av ansvarlige og/eller interne databehandlere og/eller systemadministratorer);
 • for selskaper som tilhører Muttis konsern;
 • til tredjeparter som utfører outsourcing-aktiviteter på vegne av de Behandlingsansvarlige Mutti S.p.a. og Mutti Nordics (som for eksempel leverandører som administrerer og vedlikeholder Nettstedet, leverandører, selskaper som utsteder kampanjekuponger, selskaper som administrerer konkurranser, og kampanjer for de Behandlingsansvarlige, etc.), med forbehold om at de er utnevnt som databehandlere, begrenset til de formålene som er angitt i denne informasjonsmeldingen og i samsvar med GDPR-regelverket.

De innsamlede opplysningene vil ikke bli spredt eller utlevert uten uttrykkelig samtykke fra den Registrerte.

Tvert imot kan den Behandlingsansvarlige, uten at det er nødvendig med uttrykkelig samtykke (i henhold til art. 6 i GDPR), videreformidle opplysningene dine til tilsynsorganer, offentlige organer, kontrollmyndigheter, politimyndigheter og rettsmyndigheter, samt til alle personer som det er lovpålagt å kommunisere med for å oppfylle de nevnte formålene. Disse partene vil behandle opplysningene i egenskap av selvstendig behandlingsansvarlige.

Den fullstendige og oppdaterte listen over de som behandler opplysningene i egenskap ansvarlige og selvstendige behandlingsansvarlige er tilgjengelig på forespørsel fra Mutti S.p.A. med hovedkontor i Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022) og fra Mutti Nordics STOCKHOLM, CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20).

9. OVERFØRING UT AV EU 

De Behandlingsansvarlige kan overføre opplysninger til land utenfor EU, nærmere bestemt til USA, for teknisk håndtering av visse behandlingsoperasjoner (f.eks. administrasjon av adresselister og registrerte kontoer).  For å oppnå dette, vurderer de Behandlingsansvarlige Mutti S.p.a. og Mutti Nordics konsekvensene av dataoverføringene og tar derfor i bruk de mest hensiktsmessige sikkerhetstiltakene (f.eks. bruk av beslutninger om adekvat beskyttelsesnivå der det foreligger, eller standard kontraktsklausuler og, i noen begrensede tilfeller, unntak som er tillatt ved lov). 

For informasjon om overføring av personopplysninger som er samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler, inkludert informasjonskapsler fra tredjeparter, henvises det til Muttis Cookiepolicy og til personværnerklæringene til hver enkel tredjepart, som er tilgjengelige på deres nettsider og kan spores via tabellene som er inkludert i Cookiepolicyen. For disse formålene vil de sosiale nettverkene behandle de Registrertes opplysninger som selvstendige behandlingsansvarlige. For mer informasjon om databehandlingen som utføres av disse sosiale nettverkene (f.eks. Facebook, Instagram, Twitter og Youtube), inviterer vi deg til å lese personvernerklæringene som er vedtatt av de sosiale nettverkene på følgende lenker:

10. DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

I forbindelse med databehandlingen som er beskrevet her, kan de Registrerte utøve rettighetene som er fastsatt i artikkel 15-22 i personvernforordningen, og mer spesifikt:

 • rett til å få bekreftelse på at det finnes personopplysninger om deg, selv om de ennå ikke er registrert, og tilgang til innholdet i disse (innsynsrett);
 • rett til å få personopplysninger oppdatert, endret og/eller korrigert (rett til retting);
 • rett til å be om sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av opplysninger som er behandlet ulovlig, herunder opplysninger som det ikke er nødvendig å oppbevare for de formålene opplysningene ble samlet inn for eller på annen måte behandlet for (rett til å bli glemt og rett til begrensning);
 • retten til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten i tilfelle brudd på personvernreglene;
 • rett til å motsette seg behandling (innsigelsesrett);
 • rett til å tilbakekalle samtykket, dersom det er gitt, uten at det berører lovligheten av behandlingen basert på samtykket som ble gitt før tilbakekallingen;
 • rett til å motsette seg hele eller deler av en automatisert innsamlingsprosess, inkludert profilering;
 • rett til å motta en kopi av personopplysningene som er gitt til den behandlingsansvarlige i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å be om at slike opplysninger overføres til en annen behandlingsansvarlig, der det er teknisk mulig (rett til dataportabilitet).

11. MÅTER Å UTØVE RETTIGHETER PÅ

Du kan når som helst utøve rettighetene dine ved å sende en melding i rekommandert brev til de selvstendige Behandlingsansvarlige til følgende adresse: Mutti S.p.A., Via Traversetolo n. 28, Montechiarugolo (PR – 43022), eller på e-post til adressen muttispa@muttispa.it. eller til Mutti Nordics (via STOCKHOLM, CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20 )).

12. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne informasjonsmeldingen kan bli endret over tid som følge av implementering av lovbestemmelser på personvernområdet. Vi oppfordrer deg derfor til å sjekke denne siden jevnlig. For dette formålet fremheves datoen for oppdateringen.

Siste revisjon oktober 2023

Choose country and language

Global site