RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I HENHOLD TIL ARTIKKEL 13 OG 14 I FORORDNING (EU) 2016/679 – GENERELL PERSONVERNFORORDNING (GDPR)

I egenskap av å være behandlingsansvarlig (heretter kalt «behandlingsansvarlig») har Mutti SpA publisert disse retningslinjene for å informere deg om at, i samsvar med forordning (EU) 679/2016 («GDPR») og med gjeldende lovgivning, inkludert nasjonal lovgivning om beskyttelse av personopplysninger («Personvernlovgivning»), blir dataene dine behandlet ved hjelp av metodene og for formålene som er beskrevet nedenfor.

Med behandling av personopplysninger menes enhver operasjon eller sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, enten den er automatisert, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon, bruk, avsløring ved overføring, formidling eller på annen måte å gjøre tilgjengelig, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

I samsvar med GDPR vil behandling av personopplysninger utført av Mutti SpA være preget av prinsippene om lovlighet, korrekthet, gjennomsiktighet og konfidensialitet.

1. HENSIKT TIL DATABEHANDLING

Den behandlingsansvarlige behandler data gitt til dem, inkludert: navn og etternavn, fødested og fødselsdato, e-postadresse, adresse eller bosted, skattekode, kjønn, telefon- og faksnummer, faktureringsdata og annen type data som er knyttet til tjenestene levert av Mutti SpA (heretter «personopplysninger» eller bare «opplysninger»). Personopplysninger må være:

 • samlet inn og behandlet for spesifikke formål;
 • egnet, relevant og begrenset til formålene den ble behandlet for;
 • nøyaktig og oppdatert;
 • kontinuerlig sjekket og oppdatert;
 • lagret ikke lenger enn den perioden som kreves for de formålene den ble behandlet for;
 • behandlet ved hjelp av tekniske og organisatoriske metoder som garanterer beskyttelsen av dataene mot ulovlig behandling, tap, ødeleggelse eller utilsiktet skade.

2. FORMÅL MED DATABEHANDLING

Personopplysningene du oppgir vil bli behandlet for markedsføringsformål, spesielt for sending av kommersiell og salgsfremmende korrespondanse ved hjelp av automatiserte systemer (e-post/nyhetsbrev).  Nyhetsbrevet kan omfatte kommunikasjon knyttet til produkter, kommersiell og salgsfremmende informasjon (f.eks. rabatter), invitasjoner til arrangementer, spesielle initiativer, tilfredshetsundersøkelser osv. 

Dataene du oppgir kan også bli behandlet som en del av Mutti SpAs kundeserviceaktiviteter.

Du må oppgi disse dataene for at vi skal kunne utføre aktivitetene som er beskrevet ovenfor. Unnlatelse av å oppgi dem vil bety at Mutti SpA ikke er i stand til å utføre disse aktivitetene.

3. METODER FOR DATABEHANDLING

Behandlingen av personopplysninger utføres via innsamling, opptak, organisering, lagring, konsultasjon, utdyping, endring, valg, gjenfinning, justering, bruk, avsløring, sletting eller destruksjon.

Dine personopplysninger behandles både på papir og elektronisk og/eller automatisk måte.

Dine personopplysninger kan også behandles av operatører som administrerer kundetelefonassistenttjenesten, etter en direkte samtale fra den opplysningen gjelder.

Når tjenesten er fullført, kan brukeren kontakte Mutti SpAs kundeserviceavdeling ved bruk av følgende informasjon:

 • Gratis telefonnummer: +39 800 – 86504
 • consumatori@muttispa.it

For formålene beskrevet i artikkel 2 vil dine data bli gjort tilgjengelig for:

 • samarbeidspartnere til den behandlingsansvarlige, i deres egenskap av interne databehandlere/utnevnte og/eller systemadministratorer;
 • tredjeparter som den behandlingsansvarlige outsourcer aktiviteter til, for eksempel leverandører som er ansvarlige for å administrere og vedlikeholde nettstedet, leverandører, långivere, profesjonelle firmaer og så videre, forutsatt at disse er utnevnt til eksterne databehandlere, begrenset til de formål som er angitt i disse retningslinjene og i samsvar med GDPR.

4. OPPLYSNINGER OM DATA

Dataene som samles inn blir ikke avslørt uten ditt uttrykkelige samtykke.

I samsvar med artikkel 6 i GDPR kreves det imidlertid ikke ditt samtykke for at den behandlingsansvarlige skal utlevere dataene dine til tilsynsorganer, rettslige myndigheter og andre parter som den behandlingsansvarlige er juridisk forpliktet til å utlevere dataene dine til, slik at den kan forfølge formålene som er oppgitt her. Disse partene vil behandle dataene i egenskap av kapasiteten som uavhengige behandlingsansvarlige.

5. TILGANG TIL DATA OG KONSEKVENSER AV MANGLENDE RESPONS

Levering av personopplysninger til de formålene som er beskrevet her er valgfritt. Unnlatelse av å oppgi slike data kan gjøre det umulig å levere tjenesten.

6. DATARETENSJONSPERIODE OG ANNEN INFORMASJON

I samsvar med artikkel 13, paragraf 2 bokstav (a) i GDPR, vil behandlingsansvarlig behandle personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene angitt ovenfor, med mindre den registrerte utøver sin rett til motstand. Hvis dette ikke foreligger, vil dataene oppbevares så lenge Mutti SpA har en legitim interesse (artikkel 6, paragraf 1, bokstav (f) i GDPR) i å utvikle forholdet til klientellet.

På slutten av denne perioden vil dataene dine bli slettet eller gjort anonyme.

Personopplysninger administreres og lagres på servere i EU. Servere vil tilhøre behandlingsansvarlig og/eller utnevnte tredjepartsfirmaer. Serverne er for tiden lokalisert i Finland. Det er likevel innforstått at den behandlingsansvarlige, der det er nødvendig, har rett til å flytte plasseringen til serverne andre steder innen Italia og/eller EU og/eller utenfor EU. I dette tilfellet garanterer den behandlingsansvarlige at overføring av data utenfor EU vil skje i samsvar med alle gjeldende lover og, om nødvendig, vil undertegne avtaler for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå og/eller vedta standard avtaleklausuler som beskrevet av EU-kommisjonen.

Mutti SpA er forpliktet til å beskytte personopplysningene som blir gitt til dem og å implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene mot angrep, for eksempel uautorisert eller ulovlig behandling, samt mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade i henhold til artikkel 32 og det som følger av GDPR.

7. RETTIGHETER TIL DEN REGISTRERTE

I din egenskap som registrert har du rett til rettighetene i artikkel 15 i GDPR, spesielt:

 • retten til å få bekreftelse på om det eksisterer personlige opplysninger om deg, selv om dette ennå ikke er registrert, og å få en kopi av dataene i forståelig form;
 • retten til å få bekreftelse på formål og metoder for behandlingen;
 • retten til å få bekreftelse på de aktuelle personopplysningskategoriene;
 • retten til å få bekreftelse på mottakerne eller kategorier av mottakere som personopplysningene kan bli gitt ut til eller som kan bli kjent med dem;
 • retten til å få bekreftelse på den planlagte oppbevaringsperioden for personopplysninger, der dette er kjent av den behandlingsansvarlige;
 • retten til å bli informert om retten til utbedring;
 • retten til å slette personopplysninger eller begrense databehandling;
 • retten til å klage;
 • retten til å finne ut opprinnelsen til dataene, i tilfelle dataene ikke ble levert av den registrerte;
 • retten til å bli gjort oppmerksom på eksistensen av et automatisert innsamlingssystem;
 • retten til å bli informert om tilstedeværelsen av tilstrekkelige garantier i samsvar med artikkel 46 i GDPR i tilfelle data blir overført til et annet land eller til en internasjonal organisasjon.

8. MÅTE FOR Å UTØVE RETTIGHETER

Du kan utøve rettighetene dine når som helst: 

 • ved å sende et brev via registrert post til: Via Traversetolo nr. 28, Montechiarugolo (PR – 43022);
 • ved å sende en e-post til: muttispa@muttispa.it
 • ved å ringe dette nummeret: +39 (0521) 652511;
 • ved å sende en faks til: +39 (0521) 652596;

9. MINDREÅRIGE

Behandlingsansvarligs nettside og tjenester er ikke for personer under 18 år. Behandlingsansvarlig samler ikke med vilje inn personopplysninger om mindreårige. I tilfelle personopplysninger knyttet til mindreårige blir samlet inn ufrivillig, vil behandlingsansvarlig straks slette disse på forespørsel fra en bruker.

10. BEHANDLINGSANSVARLIG, DATABEHANDLER OG UTNEVNTE

Behandlingsansvarlig er Mutti SpA (MVA-nr. 02758310342), Montechiarugolo, Via Traversetolo nr. 28 (PR – 43022), telefon: +39 (0521) 652511, faks: +39 (0521) 652596, e-post muttispa@muttispa.it;

Behandlingsansvarlig som har til oppgave å samle inn, lagre og oppbevare data er Promoservice Parma Srl, Viale Mentana nr. 92 (PR – 43121).

En oppdatert liste over databehandlere og utnevnte oppbevares i hovedkontoret til den behandlingsansvarlige.

11. MODIFIKASJONER AV RETNINGSLINJENE

Disse retningslinjene kan gjennomgå endringer basert på personvernlover. Det anbefales at du regelmessig konsulterer disse retningslinjene og bare refererer til den nyeste versjonen.

Choose country and language

Global site