Beskyttelse af den biologiske mangfoldighed

At dyrke tomater og bevare deres smag er en virksomhed, som helt og holdent sker på naturens vilkår. Derfor er det meget vigtigt for os at beskytte miljøet. Vores samarbejdet med den italienske WWF var et væsentligt skridt i retningen mod at gøre vores produkter mere bæredygtige. Det skete ikke blot pga. vores langsigtede økonomiske interesse, men var en følge af vores vurderinger.

Men det er ikke nok med kun et projekt. 

Næste skridt er at beskytte den biologiske mangfoldighed omkring vores tomatmarker. Denne artikel handler om at påskønne den smukke natur, som omgiver os og bevare den for de kommende generationer. Vi bryder os ikke om biologisk mangfoldighed og bæredygtighed for forretnings skyld, men for vores børns skyld.

At værne om fremtiden

Den biologiske mangfoldighed i Italien hører til en af de rigeste i Europa, både hvad angår det samlede antal dyre- og plantearter og den høje andel af indenlandske arter.

Denne fornemme arv er en følge af de store forskelle i jordbund, terrænformer og klima, som kendetegner vores land, dets geografiske og klimatologiske historie og dets placering midt i Middelhavsområdet, som er et af de områder på jorden, der har særlige stor biologisk mangfoldighed og mange endemiske arter, men som er truet af menneskers handlinger.

Også i Italien er der vigtige områder med høj biodiversitet. Denne arv er dog alvorlig truet, og adskillige arter og økosystemer risikerer at gå tabt for evigt, fordi de naturlige levesteder forsvinder.

Urbaniseringen og anlæggelsen af veje gør, at der skabes mange områder, som er uegnede til mekaniseret landbrug. Det åbner dog for en gennaturalisering af statsejede områder, som er godt for både oprettelsen af grønne områder og forbindende korridorer i randområder, som kan genbruges til disse formål i stedet for at ligge forladt hen.

Mangfoldighedsprojektet


Vores projekt for biologisk mangfoldighed er en ny del af vores samarbejde med den italienske WWF, som blev indledt i 2010 med det mål at mindske vandforbruget og kuldioxidaftrykket i hele leveringskæden. Det førte til en mindskning af vandforbruget med 4,6 % (2016 sammenlignet med 2011) og en mindskning af kuldioxidudslippet med 27 % pr. produktenhed (2015 sammenlignet med 2009). En naturlig fortsættelse af projektet om mindskning af vandforbruget har været at forsyne landmændene med brugbare værktøjer til at øge den miljømæssige bæredygtighed i leveringskæden, såsom websiden Pomodoro.net.

I løbet af 2020 begyndte vores avlere at overvåge antallet af landsvaler og hussvaler og deres reder via websiden med brugerinddragelse csmon-life.eu Flyvende fugle har meget store levesteder og er derfor indikatorer for miljøets kvalitet – kort sagt er fugle ikke bare vigtige som art men også, fordi de kræver et rent og sundt miljø lige som os.

I samarbejde med WWF har vi også udarbejdet en håndbog om god praksis i spørgsmålet om genoprettelse af biologisk mangfoldighed i landdistrikter. Bogen er i hovedtræk en trinvis vejledning i, hvordan man driver landbrug på en måde, som fuglene i nærheden vil sætte pris på. Teksten i håndbogen er illustreret, og for at fremme initiativet er håndbogen blevet givet til de producenter, som deltog i Muttis konkurrence Pomodorino d’Oro i 2018.

I dag arbejder vi bl.a. på et projekt, som hedder Km Verde (grønne kilometer) i samarbejde med bl.a. gymnasiet Sant’Anna i Pisa. Formålet er udførligt at undersøge gennemførligheden og udbyttet af en gennaturalisering, som skulle bestå af ny skov plantet langs en 10 km lang strækning af motorvejen A1 ved afkørslen til Parma.

Et andet projekt for gennaturalisering kaldet Mille Querce (tusind ege) befinder sig også på et fremskredent stadie. Projektet går ud på at anlægge et 1 km langt rugeområde for rødfodfalken, skabe en 2,6 km lang økologisk korridor langs åen Lorno samt plante sletteskov på et 10.000 kvadratmeter stort område i kommunen Sissa Trecasali i provinsen Parma.

Hvordan begyndte projektet, og hvad skal ske i fremtiden?

For ti år siden var hverken offentligheden eller landmændene fuldt bevidste om betydning af at bevare vandkvaliteten og den biologiske mangfoldighed eller om klimaforandringernes effekter. Som alle ved, begynder alt forbedringsarbejde med viden. Derfor besluttede vi at gøre en indsats ved at skabe opmærksomhed om disse spørgsmål og at have tydelige handlingsplaner for opfølgningen af initiativet.

Målet er at sætte et gennaturaliseringsprojekt i gang, som Mille Querce ved at udnytte offentlige midler til at bevare eller genoprette økologiske korridorer langs vandløb, skabe bufferzoner for at beskytte vandet mod forurenende stoffer fra diffuse forureningskilder og plante planter i randområder.

Vi tror, at vi alle kan påvirke vores omverden gennem de valg, vi træffer hver dag. Derfor startede vi disse projekter, så vores børn og børnebørn også kan opleve naturens rigdom.

Læs mere


Choose country and language

Global site