POLICY GÄLLANDE HANTERING AV PERSONUPPGIFTER MED HÄNVISNING TILL ARTIKLARNA 13 OCH 14 I FÖRORDNINGEN (EU) 2016/679 – ALLMÄN DATASKYDDSFÖRORDNING (GDPR)

I egenskap av personuppgiftsansvarig (nedan benämnt ”Personuppgiftsansvarig”), har Mutti S.p.A. publicerat denna policy för att informera er om att era uppgifter kommer att hanteras med de metoder och för de syften som anges nedan, i enlighet med Förordning (EU) 679/2016 (”GDPR”) och gällande lag, inklusive nationella lagar avseende skydd av personuppgifter (“Integritetsskydd”).

Med hantering av personuppgifter menas en eller flera aktiviteter som innebär hantering av personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte, som till exempel insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, rådgivning, användning, offentliggörande genom överföring, spridning eller göra det tillgängligt på annat sätt, anpassning eller ihopslagning, begränsning, radering eller förstörelse.

I enlighet med GDPR kommer hanteringen av personuppgifter genom Mutti S.p.A. att kännetecknas av principerna om laglighet, korrekthet, öppenhet och konfidentialitet.

1. FÖREMÅL FÖR DATAHANTERING

Den Personuppgiftsansvarige hanterar data som tillhandahållits, inklusive: namn och efternamn, födelseort och födelsedatum, e-postadress, adress eller hemvist, skattekod, kön, telefon- och faxnummer, faktureringsuppgifter och all annan typ av data som är kopplade till tjänsterna som tillhandahålls av Mutti S.p.A. (Nedan benämnt “personuppgifter” eller helt enkelt “data”). Personuppgifter skall:

 • insamlas och hanteras för specifika syften;
 • vara lämpliga, relevanta och begränsade till de ändamål för vilka de hanterades;
 • vara korrekta och aktuella;
 • kontrolleras och uppdateras kontinuerligt;
 • inte lagras längre än den tid som krävs för de ändamål för vilka de bearbetades,
 • behandlas med tekniska och organisatoriska metoder som garanterar skyddet av uppgifterna från olaglig behandling, förlust, förstörelse eller oavsiktlig skada.

2. SYFTEN MED DATAHANTERINGEN

Personuppgifterna du tillhandahåller kommer att användas för marknadsföringsändamål, särskilt för att skicka korrespondens med kommersiellt innehåll och reklam med hjälp av automatiserade system (e-post/nyhetsbrev).  Nyhetsbrev kan innehålla kommunikation som rör produkter, kommersiell och marknadsföringsinformation (t.ex. rabatter), inbjudningar till evenemang, speciella kampanjer, kundnöjdhetsundersökningar etc. 

Den data du tillhandahåller kan också komma att användas som en del av Mutti S.p.A.:s kundserviceaktiviteter.

Du behöver tillhandahålla dessa data för att vi ska kunna utföra de aktiviteter som nämns ovan. Om du inte tillhandahåller dessa innebär det att Mutti S.p.A. inte kan utföra dessa aktiviteter.

3. METODER FÖR DATAHANTERING

Bearbetning av personuppgifter sker via insamling, inspelning, strukturering, lagring, rådgivning, behandling, ändring, urval, hämtning, justering, användning, offentliggörande, radering eller förstörelse.

Dina personuppgifter hanteras både via papper och elektroniska och/eller automatiserade medel.Dina personuppgifter kan också komma att hanteras av personer som bemannar vår kundtjänst som en direkt följd av ett samtal från den registrerade personen.

När tjänsten är utförd kan användaren kontakta Mutti S.p.A:s kundtjänst med hjälp av följande kontaktuppgifter:

 • Avgiftsfritt nummer: +39 800 – 86504
 • consumatori@muttispa.it

För de ändamål som anges i kapitel 2 kommer dina data att vara tillgängliga för:

 • Personuppgiftsansvariges samarbetspartners, i deras roller som interna Personuppgiftsbehandlare/företrädare och/eller systemadministratörer.
 • tredje parter till vilka Personuppgiftsansvarig outsourcar aktiviteter, som till exempel leverantörer som hanterar och underhåller webbsidan, leverantörer, kreditinstitut, konsultfirmor och så vidare, under förutsättning att dessa utsetts till externa personuppgiftsansvariga och omfattas av de syften som avses i denna policy och i enlighet med GDPR.

4. OFFENTLIGGÖRANDE AV DATA

Insamlade uppgifter kommer inte att offentliggöras utan din uttryckliga tillåtelse.
I enlighet med artikel 6 i GDPR krävs dock inte ditt samtycke för att den Personuppgiftsansvarige ska lämna ut dina uppgifter till tillsynsorgan, rättsliga myndigheter och andra parter som den Personuppgiftsansvarige enligt lag är skyldig att lämna ut dina uppgifter till för att kunna fortsätta uppfylla de åtaganden som anges här. Dessa parter kommer att hantera uppgifterna i deras egenskap som oberoende Personuppgiftsansvariga.

5. TILLHANDAHÅLLANDE AV DATA OCH KONSEKVENSER VID UNDERLÅTENHET ATT SVARA

Det är frivilligt att tillhandahålla personuppgifter för de syften som anges här. Underlåtenhet att tillhandahålla data kan innebära att det är omöjligt att tillhandahålla tjänsten.

6. LAGRINGSTID OCH ANNAN INFORMATION

I enlighet med artikel 13, punkt 2, bokstav a i GDPR behandlar den Personuppgiftsansvarige personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges ovan, såvida inte den registrerade utövar sin rätt till invändning. Om detta inte sker kommer uppgifterna att sparas så länge som Mutti S.p.A. har ett legitimt intresse (artikel 6, punkt 1, bokstav f i GDPR) av att utveckla relationer med sin kundkrets.

Vid slutet av den tidsperioden kommer dina uppgifter att raderas eller anonymiseras.

Personuppgifter kommer att hanteras och lagras på servrar som finns inom den Europeiska unionen. Servrarna kommer att tillhöra Personuppgiftsansvarig och/eller utsedda tredjepartsföretag.  Dessa servrar finns för närvarande i Finland. Detta innebär dock att Personuppgiftsansvarig, vid behov, har rätt att flytta platsen för servrarna någon annanstans inom Italien och/eller Europeiska unionen och/eller utanför Europeiska unionen. Om så sker garanterar den Personuppgiftsansvarige att överföring av data utanför EU kommer att ske i enlighet med alla tillämpliga lagar och att vid behov underteckna avtal för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och/eller anta standardavtalsklausuler som anges av Europeiska kommissionen.

Mutti S.p.A. förbinder sig att skydda de personuppgifter som tillhandahålls och att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna från alla attacker, såsom obehörig eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada enligt artiklarna 32 och framåt i GDPR.

7. REGISTRERADES RÄTTIGHETER

I din egenskap som registrerad omfattas du av de rättigheter som anges i artikel 15 i GDPR, vilket innebär:

 • rätten att få information om huruvida personuppgifter om dig existerar, även om dessa ännu inte har registrerats, och att få en kopia av uppgifterna i begriplig form;
 • rätten att få information om syftet och metoderna för behandlingen;
 • rätten att få information om vilken typ av personuppgifter som omfattas;
 • rätten att få information om mottagarna eller typen av mottagare som personuppgifter lämnats ut till eller vem som kan få kunskap om dessa;
 • rätten att få information om den planerade lagringsperioden för personuppgifter, om detta är känt av den Personuppgiftsansvarige;
 • rätten att bli informerad om rättigheten till rättelse;
 • rätten att få personuppgifter raderade eller datahanteringen begränsad;
 • rätten till invändning;
 • rätten att få reda på uppgifternas ursprung, om uppgifterna inte tillhandahölls av den registrerade;
 • rätten att bli informerad om förekomsten av ett automatiserat insamlingssystem;
 • rätten att informeras om förekomsten av lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 i GDPR i de fall då data överförs till ett annat land eller till en internationell organisation.

8. METODER FÖR ATT UTÖVA RÄTTIGHETER

Du kan utöva dina rättigheter när som helst: 

 • genom att skicka ett rekommenderat brev till: Via Traversetolo No. 28, Montechiarugolo (PR – 43022), Italien;
 • genom att skicka e-post till: muttispa@muttispa.it
 • genom att ringa det här numret: +39 (0521) 652511;
 • genom att skicka ett fax till: +39 (0521) 652596;

9. MINDERÅRIGA

Den Personuppgiftsansvariges webbsida och tjänster är inte avsedda för personer under 18 år. Den Personuppgiftsansvarige samlar inte medvetet in personuppgifter om minderåriga. Om personuppgifter om minderåriga samlas in ofrivilligt kommer den Personuppgiftsansvarige omedelbart att radera dessa på begäran av en användare.

10. PERSONUPPGIFTSANSVARIG, HANTERING OCH FÖRETRÄDARE

Personuppgiftsansvarig är Mutti S.p.A. (Momsreg. nr. 02758310342), Montechiarugolo, Via Traversetolo No. 28 (PR – 43022), Italien, Telefon: +39 (0521) 652511, Telefax: +39 (0521) 652596, E-post: muttispa@muttispa.it;

Ansvarig företrädare för hantering av personuppgifter med uppgift att samla in, lagra och förvara data är Promoservice Parma S.r.l., Viale Mentana No. 92 (PR – 43121).

En aktuell lista med alla Personuppgiftsbehandlare och företrädare finns på Personuppgiftsansvariges huvudkontor.

11. ÄNDRINGAR I POLICYN

Denna policy kan bli föremål för justeringar baserade på integritetslagar. Du uppmanas att regelbundet läsa denna policy och hänvisas endast till den senaste utgåvan.

Välj land och språk

Globala hemsidan