Informationstext om behandling av personuppgifter. Denna information tillhandahålls förenligt med paragraferna 13 och 14 i Eu-förordning 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR)

Härmed informeras du som användare om att Eu-förordning 2016/679 förutser ett dataskydd vad gäller behandling och spridning av data som rör fysiska personer.

Med behandling av personuppgifter menas vilken som helst åtgärd eller samling med åtgärder som har utförts med eller utan hjälp av automatiserade processer och som har tillämpats på enskilda eller samlade personuppgifter. Detta gäller även om dessa personuppgifter inte finns registrerade i en databas. Sådana åtgärder kan exempelvis vara insamling, registrering, organisation, strukturering, förvaring, anpassning eller ändring, inhämtning, rådfrågning, användning och förmedling genom överföring, spridning eller vilken som helst annan form av tillgängliggörande, samt jämförelse eller sammankoppling, begränsning, radering eller förstörelse.

Förenligt med GDPR:s bestämmelser kommer den uppgiftsbehandling som utförs av Mutti S.p.A. att följa principerna för korrekthet, lagenlighet och transparens, samt de principer som värnar om användarens integritet.

Personuppgifterna ska:

 • samlas in och behandlas för fördefinierade syften;
 • som är adekvata, relevanta och begränsade till vad som krävs för det syfte som de behandlas för;
 • vara exakta och uppdaterade;
 • kontrolleras kontinuerligt och uppdateras;
 • förvaras under en tid som inte får vara längre än den tid som krävs för de syften som uppgifterna behandlas för;
 • behandlas med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder som skyddar uppgifterna från olaglig behandling, dataförlust, dataförstörelse eller oavsiktlig skada.

Uppgiftsbehandlingens syfte

Personuppgifterna som lämnas ut av dig inhämtas av oss enbart i syfte att kunna hantera Muttis S.p.A: s konsumentservice. Dessa uppgifter kommer således enbart att behandlas av bolaget Mutti S.p.A. för syften med koppling till våra rutiner för en hantering av reklamationer.

Så går uppgiftsbehandlingen till

Operatörerna som har hand som kundtjänsten per telefon inhämtar automatiskt en viss användares personuppgifter i samband med att användaren ringer upp kundservice via telefon.

Användaren kan kontakta konsumentservice för företaget Mutti S.p.A. genom följande kontaktmetoder:

 • avgiftsfritt telefonnummer: +39 800 – 865040
 • consumatori@muttispa.it

Dina personuppgifter kommer att göras tillgängliga för de syften som har angivits i punkt 1:

 • för Personuppgiftsägarens medarbetare i egenskap av anlitade och/eller interna medarbetare som ansvarar för uppgiftsbehandlingen och/eller för systemadministratörer;
 • för tredjepartsaktörer, såsom exempelvis leverantörer av tjänster som avser webbplatsens hantering och underhåll, samt övriga leverantörer, banker, byråer o.s.v. som för Personuppgiftsägarens räkning utför uppdrag på entreprenad i egenskap av externt anlitade personuppgiftsbiträden.

Förmedling av uppgifter

Inhämtade uppgifter kommer inte att spridas eller förmedlas vidare utan ditt uttryckliga tillstånd.

Dina uppgifter kan däremot utan ditt uttryckliga tillstånd (förenligt med paragraf 6 i GDPR) komma att förmedlas av Personuppgiftsägaren för de syften som anges i paragraf 1 till Tillsynsorgan, Rättsväsendet och samtliga övriga aktörer för vilka en uppgiftsförmedling är obligatorisk enligt lag. Ovanstående myndigheter kommer då att behandla uppgifterna i egenskap av självständiga personuppgiftsägare.

Uppgiftsförmedlingens slag och vilka konsekvenser en svarsvägran kan få

För ovanstående behandlingssyften är uppgiftsförmedlingen frivillig. Om uppgifter inte lämnas ut kan detta dock medföra att det blir omöjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster.

Uppgifternas förvaringstider och övrig information.

Förenligt med paragraf 13, stycke 2, bokstav (a) i GDPR ska Personuppgiftsägaren behandla personuppgifterna begränsat till den tid som krävs för att uppnå ovannämnda syften.

Användarens rättigheter

I egenskap av användare kan du utöva de rättigheter som tas upp i paragraf 15 i GDPR och mer ingående följande rättigheter:

 • att informeras om det förekommer personuppgifter som är hänförliga till din person eller ej. Detta gäller även om uppgifterna inte har hunnit registreras ännu. Förekommande uppgifter ska i så fall förmedlas till sökanden på ett begripligt sätt;
 • att informeras om behandlingens syfte och tillvägagångssätt;
 • att informeras om vilken uppgiftskategori berörda personuppgifter tillhör;
 • att informeras om de aktörer eller aktörskategorier till vilka personuppgifterna kan komma att förmedlas eller delges;
 • att informeras om uppgifternas förvaringstid om någon sådan har förutsetts och under förutsättning att personuppgiftsägaren känner till den;
 • att informeras om rätten till uppgiftskorrigering;
 • att erhålla att personuppgifterna raderas eller att uppgiftsbehandlingen begränsas;
 • att kunna inkomma med en reklamation;
 • att informeras om uppgifternas härkomst utifall att dessa inte har inhämtats av användaren själv;
 • att informeras om att en automatiserad process för inhämtning av personuppgifter förekommer;
 • att informeras om förekomsten av adekvata skydd, förenligt med paragraf 46 i GDPR, i de fall där uppgifterna förmedlas till ett tredjeland eller till en internationell organisation.

Hur du utövar dina rättigheter

Du kan när som helst utöva dina rättigheter:

 • genom att skicka ett rekommenderat brev till adressen: Via Traversetolo 28, Montechiarugolo (PR – 43022), Italien;
 • genom att skicka ett mejl till e-postadressen: muttispa@muttispa.it;
 • genom att ringa till telefonnummer: +39 (0521) 652511;
 • genom att skicka ett fax till faxnummer: +39 (0521) 652596.

Minderåriga

Webbplatsen och Personuppgiftsägarens Tjänster är inte avsedda för barn och ungdomar under 18 år och Personuppgiftsägaren inhämtar inte avsiktligen personuppgifter som är hänförliga till minderåriga. Om data över minderåriga ändå skulle råka registreras kommer Personuppgiftsägaren genast att radera dessa på användarnas begäran.

Personuppgiftsägare, personppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträden

Ägare av personuppgifterna är företaget Mutti S.p.A. (momsregistreringsnummer IT02758310342), med bolagssäte i Montechiarugolo på adressen Via Traversetolo 28 (PR – 43022), telefonnummer +39 (0521) 652511, faxnummer +39 (0521) 652596 och e-postadress muttispa@muttispa.it;

Utsedd Personuppgiftsansvarig för inhämtning, arkivering och förvaring av data är företaget Promoservice Parma S.r.l., Viale Mentana n. 92 (PR – 43121), Italien.

En uppdaterad lista över personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden förvaras vid Personuppgiftsägarens bolagssäte.

Ändringar i vederbörande Informationstext

Vederbörande Informationstext kan komma att ändras i takt med att nya bestämmelser i Sekretesshänseende tillkommer. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar Informationstexten regelbundet och utgår från den mest uppdaterade versionen.

Välj land och språk

Globala hemsidan