INTEGRITETSPOLICY ENLIGT ALLMÄNNA UPPGIFTSSKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) (EU) 2016/679

I enlighet med EU-förordning 679/2016 (nedan kallad ”GDPR”) och tillämplig lagstiftning, inklusive nationell lagstiftning, om skydd av personuppgifter (nedan kallad ”Integritetsförordning”), informerar vi dig härmed om att personuppgifter (nedan kallade ”Uppgifter”) som rör användare av den här webbplatsen (nedan kallade ”Användare”) kommer att behandlas på följande sätt och för följande ändamål.

Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller åtgärdsserie som vidtas i när det gäller personuppgifter eller personuppgiftsuppsättningar, oavsett om de lagras i en databas eller inte, oavsett om det sker automatiskt eller inte, som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, hämtning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande, justering eller sammanlänkning, begränsning, radering eller förstöring.

I enlighet med reglerna i GDPR, kommer behandling som utförs av personuppgiftsansvarig att baseras på principerna om laglighet, rättvisa, öppenhet och konfidentialitetsskydd.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

 • Mutti S.p.A.  (med huvudkontro på Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022), momsregistreringsnummer 02758310342, telefon +39 (0521) 652511, fax +39 (0521) 652596, e-post muttispa@muttispa.it och ”Mutti Nordics”, med säte på STOCKHOLM, CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20 ) P.IVA. SE559188233601, telephone +46730789969är självständiga registeransvariga för de uppgifter som samlas in via den här webbplatsen;
 • Exklusivt i förhållande till Facebook Business Tools (t.ex. knappen ”Dela” eller Facebook Insight för omdirigering till Facebook-sidan från Muttis webbplats) och Facebook Pixels, Mutti S.p.a., Mutti Nordics och Meta Platforms Ireland Ltd., med huvuskontor på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland fungerar som autonoma registeransvariga, för att mäta nivån av interaktion mellan webbplatserna som besöks enligt de berörda parternas preferenser och tillhandahålla riktad reklam inom det sociala nätverket. På länkarna nedan finns ytterligare information om hur uppgifter behandlas av Facebook, Instagram, Messenger och andra produkter och funktioner som erbjuds av Meta Platforms Ireland Limited (Metaprodukter eller produkter). Användaren kan hitta ytterligare verktyg och information i Facebook-inställningarna och i Instagram-inställningarnainklusiveden  rättsliga grund som Meta Platforms Ireland Ltd. med huvudkontor på 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Irland hänvisar till och hur du utövar dina rättigheter.

2. UPPGIFTSTYPER SOM BEHANDLAS

Följande uppgifter behandlas:

 • Navigeringsuppgifter: såsom IP-adresser eller domännamn på datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, URI (Uniform Resource Identifier) notationsadresser för begärda resurser, vars överföring är implicit vid användningen av internetkommunikationsprotokoll. Den här informationen samlas inte in för att associeras med identifierade användare men genom sin natur kan den, genom bearbetning och association med uppgifter som innehas av tredje part, göra det möjligt att identifiera användare. De här uppgifterna används endast i syfte att erhålla anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar korrekt och raderas omedelbart efter behandlingen. Uppgifterna skulle kunna användas för att fastställa ansvar i händelse av hypotetiska dataintrång mot webbplatsen: i det här syftet skulle uppgifter om webbkontakter kunna lagras i enlighet med och begränsat till det här syftet. Från IP-adressen och domännamnet för de datorer som används kommer det att vara möjligt, begränsat till syftet att fastställa ansvar, att spåra ytterligare identifieringsuppgifter för användaren (i synnerhet namn, efternamn, e-postadress …);
 • Uppgifter som användaren tillhandahåller frivilligt: såsom identifieringsuppgifter, namn, efternamn, e-post, telefonnummer, bostadsadress eller hemvist etc.; alla andra uppgifter som tillhandahålls, till exempel vid registrering på webbplatsen i relevant avsnitt, eller när du fyller i eventuella datainsamlingsformulär på webbplatsen, eller vid köp av Mutti-produkter eller prenumeration på specifika tjänster, såsom nyhetsbrevstjänsten eller för utfärdande av rabattkuponger på Mutti-produkter eller kontakt med kundtjänsten. För avsnittet ”Arbeta med oss” på webbplatsen uppmanar Mutti dig att läsa den specifika informationen om behandlingen av sådana uppgifter;
 • Uppgifter som samlas in via cookies: information om cookies på Muttis webbplats och andra spårningsverktyg finns i Cookiepolicyn [länk till Cookiepolicyn]. Interaktioner med webbplatser som besöks av berörda parter genom användning av Facebook Business Tools innebär att uppgifter som rör surfning också behandlas av Facebook, som agerar som en självständig ägare som Mutti.

3. MINDERÅRIGA

Den här webbplatsen och användartjänsterna är inte avsedda för barn under 16 år och personuppgiftsansvarig samlar inte medvetet in personuppgifter från barn. Om information om minderåriga oavsiktligt registreras, kommer personuppgiftsansvarig att omedelbart radera den på användarnas begäran. Att skydda barns säkerhet och integritet är mycket viktigt för oss. Genom att registrera sig på webbplatsen i lämpligt avsnitt, samt genom att fylla i eventuella formulär för insamling av uppgifter på webbplatsen eller genom att begära leverans/registrering för nyhetsbrevstjänsten, bekräftar och förklarar den berörda personen att han/hon är minst 16 år gammal eller, under alla omständigheter, att han/hon inte är yngre än den ålder som anges i lagstiftningen i hans/hennes bosättningsland som föreskriver andra åldersgränser.

4. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Personuppgifter som lämnas av Registrerade via Webbplatsen samlas in och behandlas av de Personuppgiftsansvarig för följande ändamål och rättsliga grunder:

A. utan föregående samtycke för serviceändamål och i synnerhet för:

1. Fullgörandet av avtalet och/eller åtaganden före avtalets ingående, i synnerhet:

 • deltagande i evenemang/tävlingar som regleras av särskilda bestämmelser eller allmänna villkor som kommer att läggas fram för godkännande;
 • teknisk telefonassistans till den berörda personen för kritiska frågor som uppstår i samband med användningen av webbplatsen (t.ex. visning av innehåll, användning av webbplatsen och vissa av dess funktioner); 
 • hantering av en kontaktförfrågan från den registrerade;

2. Innehavarnas uppfyllande av rättsliga skyldigheter, t.ex:

 • efterlevnad av skyldigheter som fastställs i lagar, förordningar eller nationell lagstiftning och EU-lagstiftning eller som åläggs av de behöriga myndigheterna;

3. För att tillgodose ett berättigat intresse hos innehavarna, t.ex:

 • Drift och underhåll av webbplatsen: Innehavarnas intresse ligger i ett företags allmänna intresse att säkerställa driften av företaget, inklusive genom driften av webbplatsen och antagandet av möjliga effektivitetsvinster för tjänsten som erbjuds;
 • förebygga eller upptäcka bedräglig verksamhet eller missbruk som skadar webbplatsen, samt utöva och skydda användarnas rättigheter i rättsliga förfaranden och tvistehantering i användarnas intresse är det allmänna, verkliga och aktuella intresset av att inte lida skada till följd av andras olagliga beteende, som sådant överordnat den berörda individens intressen.

B. endast med förhandsgodkännande för:

1. Marknadsföringsändamål, i synnerhet för:

 • skicka kommersiella meddelanden och reklam om produkter, tjänster, särskilda initiativ och inbjudningar till evenemang via nyhetsbrev och/eller automatiserade verktyg (e-post, sociala medier, sociala chattar osv.);
 • registrering av tjänster och funktioner som erbjuds den enskilda användaren av webbplatsen;

2. Syftet med att använda Facebook-verktyg för att mäta och analysera interaktioner med webbsidor som besöks av registrerade och tillhandahålla riktad reklam på det sociala nätverket Facebook, i synnerhet:

 • personuppgiftsansvarig och Facebook Ireland Limited kommer, i egenskap av självständigt personuppgiftsansvariga enligt beskrivningen i avsnitt 1), att behandla uppgifter som rör interaktionen med webbplatser som besöks av de registrerade genom användning av Facebooks affärsverktyg (t.ex. Facebook-cookies, Insight och Pixel). Mer information om hur Meta Platforms Ireland Ltd. behandlar uppgifterna, inklusive den rättsliga grund på vilken Meta Platforms Ireland Ltd. hänvisar till och om hur du utövar dina rättigheter gentemot Meta Platforms Ireland Ltd.finns i Facebook Irelands uppgiftspolicy på https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • I synnerhet använder personuppgiftsansvarig webbplatsens så kallade social plug-ins. Social Plug-ins är specialverktyg som gör det möjligt att integrera funktioner för sociala nätverk direkt på webbplatsen (t.ex. ”Dela”-knappen eller Facebook-ikonen för att omdirigera till Facebook-sidan från Muttis webbplats). Alla sociala plug-ins på webbplatsen är märkta med respektive logotyp som ägs av den sociala nätverksplattformen. Insamling och användning av information som erhållits med hjälp av plug-in regleras av de sociala nätverkens respektive integritetspolicyer, till vilka du hänvisas.

När du besöker en sida på vår webbplats och använder plug-in (t.ex. genom att klicka på knappen ”Dela” eller Facebook-ikonen för att omdirigera till Facebook-sidan från Muttis webbplats) eller lämnar en kommentar, överförs motsvarande information från din webbläsare direkt till den sociala nätverksplattformen (i det här fallet Facebook) och lagras där. Mer information om hur Meta Platforms Ireland Ltd. behandlar uppgifterna, inklusive den rättsliga grund på vilken Meta Platforms Ireland Ltd. hänvisar till och om hur du utövar dina rättigheter gentemot Meta Platforms Ireland Ltd.finns i uppgiftspolicyn för Meta Platforms Ireland Ltd. på https://www.facebook.com/privacy/explanation

5. BIFOGENHETSTYP

Tillhandahållandet av uppgifter för de ändamål som anges i punkt A är obligatoriskt och en vägran att tillhandahålla sådana uppgifter kommer att göra det omöjligt för personuppgiftsansvarig att uppfylla de avtalsenliga åtaganden som gjorts, eller att uppfylla användarens önskemål, eller att uppfylla sina rättsliga skyldigheter. När det gäller de ändamål som avses i B.1) är tillhandahållandet av personuppgifter frivilligt och dess användning är villkorad av den registrerades uttryckliga samtycke. En vägran att ge samtycke har ingen annan effekt än att det inte går att informera de registrerade om initiativ från företaget som kan vara av intresse för dem. När det däremot gäller de ändamål som avses i B.2) är tillhandahållandet av personuppgifter frivilligt och deras användning är föremål för frivillig interaktion med den sociala plugin-modulen av den registrerade. Underlåtenhet att interagera medför inga konsekvenser och den registrerade kan fortsätta att surfa på webbplatsen utan att interagera direkt med den sociala nätverksplattformen.

6. BEHANDLINGSMETODER

Behandlingen av användarnas uppgifter sker – på elektronisk väg – genom insamling, registrering, uppdatering, organisation, lagring, samråd, bearbetning, urval, utvinning, jämförelse, användning, sammankoppling, blockering, radering och förstöring av uppgifter. Uppgifterna ska behandlas av företaget och dess anställda med hjälp av datoriserade (och manuella) system i enlighet med principerna om rättvisa, lojalitet och öppenhet i den tillämpliga lagstiftningen om uppgiftsskydd, och den registrerades konfidentialitet och rättigheter ska skyddas genom att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken. Särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra förlust av uppgifter, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst. 

7. UPPGIFTSLAGRING

Med hänvisning till de syften som anges under A) i punkt. 4 (behandlingsändamål), kommer uppgifterna att behandlas under hela tiden som förhållandet varar för att uppnå de ovan nämnda ändamålen och under alla omständigheter inte längre än 10 år från genomförandet av avtalet, om ett avtal har ingåtts. Navigationsuppgifterna kommer att behandlas och lagras i 7 dagar. Personuppgifterna som krävs för att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter kommer också att lagras vid ett senare tillfälle, i enlighet med nämnda skyldigheter och i enlighet med de lagringsperioder som föreskrivs i de bestämmelser som gäller för tillfället. 

För uppgifterna som tilldelats för ändamålen som anges i B, nr 1. (marknadsföring) som avses i punkt. 4 (Syftet med behandlingen), uppgifterna kommer att sparas i 24 månader efter insamlingen för behandling i marknadsföringssyfte. Efter utgången av den här perioden kommer uppgifterna att raderas eller anonymiseras, dessutom kan användarna alltid, när som helst, ändra eller återkalla sitt samtycke till personuppgiftsansvariges behandling av deras uppgifter för marknadsföringsändamål. 

För de uppgifter som tilldelats för de ändamål som anges i punkt B, nr 2. (användning av Facebook Business Tools) av par. 4 (Ändamål med behandlingen), kommer uppgifterna att behandlas enligt vad som anges av Meta Platforms Ireland Ltd.  inom Facebooks uppgiftspolicy, som kan hittas på https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

8. OMFATTNING AV BEARBETNING, KOMMUNIKATION, SPRIDNING 

Uppgifterna om de berörda parterna kommer att göras tillgängliga och behandlas för de ändamål som anges i punkt 4 i detta tillkännagivande:

 • intern personal och medarbetare hos de personuppgiftsansvariga Mutti S.p.a. och Mutti Nordics (i deras egenskap av ansvariga personer och/eller interna personuppgiftsbiträden och/eller systemadministratörer;
 • till företag som tillhör Muttis företagsgrupp;
 • till tredje part som utför aktiviteter i outsourcing på uppdrag av de Personuppgiftsansvariga Mutti S.p.a och Mutti Nordics (t.ex. leverantörer för hantering och underhåll av Webbplatsen, leverantörer, företag som utfärdar kampanjkuponger, företag som hanterar de Personuppgiftsansvarigas tävlingar och kampanjer etc.), med förbehåll för deras uppdrag som personuppgiftsbiträden, begränsat till de ändamål som anges i detta informationsmeddelande och i enlighet med GDPR-reglerna.

De insamlade uppgifterna kommer inte att spridas eller avslöjas utan den registrerades uttryckliga samtycke.

Däremot kan den personuppgiftsansvarige utan uttryckligt samtycke (i enlighet med artikel 6 i GDPR) överföra dina uppgifter till tillsynsorgan, offentliga organ, kontrollmyndigheter, polisstyrkor och rättsliga myndigheter samt till alla de personer som enligt lag är skyldiga att överföra uppgifterna för att uppfylla ovannämnda syften. De här parterna kommer att behandla uppgifterna i sin egenskap av självständigt personuppgiftsansvarig.

Den fullständiga och uppdaterade listan över de personer som behandlar Uppgifterna i egenskap av chefer och självständiga användaransvariga finns tillgänglig på begäran från Mutti S.p.A. med säte i Montechiarugolo, Via Traversetolo n. 28 (PR – 43022) och från Mutti Nordics STOCKHOLM,  CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20 ).

9. EXTRA EU-ÖVERFÖRING 

Personuppgiftsansvarig kan överföra uppgifter utanför Europeiska unionen, nämligen till USA för den tekniska hanteringen av vissa behandlingsåtgärder (t.ex. hantering av e-postlistor och registrerade konton).  För detta ändamål bedömer de personuppgiftsansvarig Mutti S.p.a. och Mutti Nordics effekterna av uppgiftsöverföringar och antar följaktligen de lämpligaste skyddsåtgärderna (t.ex. användning av beslut om adekvat skyddsnivå där sådana finns eller standardavtalsklausuler och, i vissa begränsade fall, undantag som tillåts enligt lag). 

För information om överföring av personuppgifter som samlats in med hjälp av cookies, inklusive cookies från tredje part, se Muttis cookie-policy och varje tredje parts integritetspolicy, som finns tillgänglig på deras webbplatser och som kan spåras via tabellerna i cookie-policyn. I synnerhet för dessa ändamål kommer sociala nätverk att behandla användarnas uppgifter som självständiga personuppgiftsansvariga. För mer information om uppgiftsbehandlingen som utförs av dessa sociala nätverk (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter och Youtube), uppmanar vi dig att läsa de sekretesspolicyer som antagits av de sociala nätverken på följande länkar:

10. REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Registrerade kan, i förhållande till uppgiftsbehandlingen som beskrivs häri, utöva de rättigheter som anges i artiklarna 15-22 i GDPR, och mer specifikt i:

 • rätt att få bekräftelse på att det finns personuppgifter om dig, även om de ännu inte har registrerats, och tillgång till innehållet i dessa (rätt till tillgång);
 • rätt att få uppdatering, ändring och/eller rättelse av personuppgifter (rätt till rättelse);
 • rätten att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av uppgifter som behandlats olagligt, inklusive uppgifter vars lagring är onödig för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller på annat sätt behandlades (rätten att bli bortglömd och rätten till begränsning);
 • rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i händelse av överträdelse av bestämmelserna om uppgiftsskydd;
 • rätt att invända mot behandling (rätt till invändning);
 • rätt att återkalla samtycke, om sådant har lämnats, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som lämnades före återkallandet;
 • rätten att helt eller delvis invända mot en automatiserad insamlingsprocess, inbegripet profilering;
 • rätt att få en kopia av de personuppgifter som lämnats till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att begära att sådana uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt (rätt till uppgiftsportabilitet).

11. SÄTT ATT UTÖVA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att skicka ett meddelande med rekommenderat brev till de självständiga personuppgiftsansvariga på adressen Mutti S.p.A., Via Traversetolo n. 28, Montechiarugolo (PR – 43022), eller via e-post till adressen muttispa@muttispa.it. eller till Mutti Nordics (via STOCKHOLM, at CONVENDUM VASAGATAN 16 (111 20 ). 

12. ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Detta informationsmeddelande kan komma att ändras med tiden för att genomföra rättsliga bestämmelser som antagits inom området för integritet. Du uppmanas därför att regelbundet kontrollera denna sida. För det här ändamålet gäller offentliggörandedatumet för uppdateringen.

Senaste revidering oktober 2023

Välj land och språk

Globala hemsidan