Muttis tomatspil: Præmielodtrækning – vilkår og betingelser

1. DELTAGELSE ELLER GEVINST ER IKKE KØBSBETINGET. Organisatorens (som defineret nedenfor) “tomatspil” (“præmielodtrækningen”) begynder kl. 00.01 den 8. maj 2022 og slutter kl. 23.59 den 15. juni 2022. I henhold til disse officielle regler henviser alle tider til centraleuropæisk sommertid (“CEST”).

2. KVALIFIKATION: Præmielodtrækningen er åben for personer bosiddende i Norge/Sverige/Finland/Danmark over atten (18) år med undtagelse af organisatoren, datterselskaber og partnere og deres respektive medarbejdere, direktører, ledere, aktionærer, efterfølgende ejere, transporthavere, agenter og konsulenter (samlet betegnet “organisatorens partnere”) og organisatorens partneres nære familie og personer, der bor i disses husstand, der ikke er kvalificerede til at deltage i præmielodtrækningen. Præmielodtrækningen arrangeres i overensstemmelse med al gældende konkurrencelovgivning.

Ved at deltage fritager deltagere organisatoren og organisatorens partnere for ethvert ansvar og enhver forpligtelse i forbindelse med kvæstelser, tab, dødsfald eller skader af enhver art forårsaget af deltagelse i præmielodtrækningen eller i forbindelse med accept, besiddelse, brug eller misbrug af præmier udleveret som resultat af præmielodtrækningen.

I tilfælde af udtrækning i præmielodtrækningen skal deltagerne være tilgængelige til at deltage i en rejse til Parma, Italien (“præmien”) med afrejse den 8. august 2022 og hjemkomst den 10. august 2022.

Vinderen og dennes rejsepartner skal være i besiddelse af et gyldigt pas og skal opfylde alle relevante visa- og/eller indrejsebestemmelser, herunder krav til medicinsk/sundhedsmæssig screening eller tilsvarende.  

3. Accept af reglerne: Ved at deltage accepterer deltagerne at være fuldt og helt bundet af disse officielle regler. Deltagerne erklærer og garanterer, at de opfylder kvalifikationskravene som angivet her. Derudover accepterer deltagerne organisatorens beslutninger som endelige og bindende i forbindelse med præmielodtrækningen.

4. Sådan deltager du: For at deltage skal deltagerne indtaste deres fulde navn og en gyldig e-mailadresse på “tomatspil”-webstedets side på Mutti-webstedet – der findes på https://mutti-parma.com/dk – efter fuldførelse af “tomatspillet”. Bidrag skal opfylde alle præmielodtrækningens betingelser, som angivet, for at være kvalificeret til at kunne vinde “præmien”. Bidrag, der ikke er fuldstændige, eller ikke følger de officielle regler, vil blive diskvalificeret efter organisatorens eget skøn. Præmielodtrækningens deltagere må ikke deltage flere gange end angivet ved brug af flere e-mailadresser, identiteter eller enheder i et forsøg på at omgå de officielle regler. Brug af svigagtige metoder eller andre forsøg på at omgå de officielle regler berettiger omgående sletning og udelukkelse fra præmielodtrækningen efter organisatorens eget skøn.

Alle deltagende bidrag skal være modtaget pr. tidsfristen 15. juni 2022. Organisatoren er ikke ansvarlig for forsinkede eller mislykkede forsøg på deltagelse. Organisatoren forbeholder sig ret til efter eget skøn at fastlægge, hvilke bidrag der opfylder kravene til deltagelse. KVALIFICEREDE DELTAGERE SKAL INDSENDE BIDRAGENE I HENHOLD TIL DISSE OFFICIELLE REGLER. INGEN ANDRE INDSENDELSESMETODER VIL BLIVE ACCEPTERET.

5. TILFÆLDIG LODTRÆKNING: Der udtrækkes en enkelt heldig vinder via tilfældig lodtrækning foretaget af en computergenereret proces inden for 7 dage efter præmielodtrækningens tidsfrist den 22. juni 2022. 

6. BESKED TIL OG ANNONCERING AF VINDEREN: Vinderen vil få besked via e-mail senest den 23. juni 2022 og vil blive afkrævet et svar (som angivet) på beskeden. Vinderen kan blive påkrævet at fremvise bevis på alder, identitet og adresse samt øvrige dokumenter på organisatorens forlangende som fastlagt af organisatorens efter dennes eget skøn. Såfremt vinderen ikke kan kontaktes via e-mail inden for 7 dage efter første forsøg på at kontakte ham eller hende, eller såfremt vinderen ikke kan fremvise bevis på alder og identitet, eller hvis vinderen ikke opfylder de øvrige kriterier for kvalifikation, vil han eller hun blive diskvalificeret, og der udtrækkes et tilfældigt alternativt bidrag i stedet for. Der udtrækkes kun tre alternative vindere, hvorefter præmien forbliver ikke-tildelt.

Vi er påkrævet at enten publicere eller tilgængeliggøre oplysninger, der angiver at præmien er tildelt som resultat af præmielodtrækningen. For at opfylde denne forpligtelse vil vi i) offentliggøre vinderens efternavn og land på “tomatspil”-webstedets side på Mutti-webstedet, der findes på https://mutti-parma.com/dk/muttis-tomatspil-vilkar-og-betingelser/, og ii) sende vinderens efternavn og land til enhver, der e-mailer insert@mutti.co.uk inden for en måned efter præmielodtrækningens tidsfrist den 22 juni 2022. Hvis du protesterer mod, at dit efternavn og land offentliggøres eller gøres tilgængeligt, bedes du kontakte os på insert@mutti.co.uk. Under disse omstændigheder er vi fortsat påkrævet at angive oplysningerne og det vindende bidrag til Advertising Standards Authority på anmodning.

7. PRÆMIE: En enkelt vinder vil modtage en 2-dages tur for 2 voksne (på 18 år eller derover) til Parma, Italien med afrejse den 8. august 2022 og hjemrejse den 10. august 2022. Præmien omfatter fly tur/retur, overnatning på et 4+-stjernet hotel, en rundvisning på Mutti-markerne/fabrikken og 300 euro i kontanter.

Præmiens specifikke indhold, herunder flyrejse og ophold, fastlægges af organisatoren efter dennes eget skøn. Ingen andre præmieombytning er tilladt, bortset fra efter organisatorens skøn. Præmien kan ikke overdrages.

Accept af præmien udgør en tilladelse for organisatoren til at anvende vinderens navn og portræt til reklame-, handels- og markedsføringsformål uden yderligere varsel, tilladelse eller kompensation i ethvert medie kendt i dag eller udviklet efterfølgende.

Kontantpræmien på 300 euro (trehundrede euro) vil blive betalt via bankoverførsel til vinderens konto, forudsat at vinderen deltager på turen til Parma, Italien (“præmien”) med afrejse den 8. august 2022 og hjemrejse den 10. august 2022.

Rejseforsikring er ikke inkluderet. Vinderne anbefales at tegne egen rejseforsikring. 

8. RETTIGHEDER VED INDSENDELSE: Hver deltager accepterer:

Hver deltager accepterer og anerkender, at deltagelse i præmielodtrækningen, herunder, uden begrænsning, deltagerens beslutning om at levere deltagerens bidrag til organisatoren med det formål at deltage i præmielodtrækningen, ikke giver anledning til fortrolige, tillidsbetingede, underforståede faktiske, underforståede lovmæssige eller andre specielle relationer mellem organisatoren og deltageren, ikke sætter organisatoren i en stilling, der er forskellig fra stillingen for den brede offentlighed med hensyn til elementerne i deltagerens bidrag, og at de eneste kontrakter, udtrykkelige eller stiltiende, mellem organisatoren og deltagerne er som angivet i disse officielle regler og frigivelsesformularerne.

Ved at deltage i præmielodtrækningen giver hver deltager hermed organisatoren og organisatorens partnere tilladelse til at anvende deltagerens navn og portræt til reklame-, handels- og markedsføringsformål uden yderligere varsel, tilladelse eller kompensation i ethvert medie kendt i dag eller udviklet efterfølgende i hele universet. Bortset fra som krævet af lovgivningen eller tilladt som følge af disse officielle regler vil organisatoren ikke dele en deltagers personlige oplysninger med tredjeparter.

9. VILKÅR: Organisatoren forbeholder sig ret til efter eget skøn at annullere, afslutte, ændre eller suspendere præmielodtrækningen, såfremt (efter eget skøn) en virus, fejl, ikke-autoriseret menneskeligt indgreb, svig eller andre årsager uden for dennes kontrol ødelægger eller påvirker administration, sikkerhed, fairness eller korrekt udførelse af præmielodtrækningen. Organisatoren forbeholder sig ret til efter eget skøn af diskvalificere enhver deltager, der manipulerer eller forsøger at manipulere deltagelsesprocessen, funktionaliteten på eller tilgængeligheden af Mutti-webstedet og/eller bryder disse officielle regler. Organisatoren har ret til efter eget skøn at opretholde præmielodtrækningens integritet ved at ekskludere bidrag uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til, brug af bots, makroer, scripts eller andre tekniske metoder til deltagelse i præmielodtrækningen.

Organisatoren har ret til efter eget skøn at opretholde præmielodtrækningens integritet ved at ekskludere bidrag uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til, flere bidrag fra samme bruger fra forskellige IP-adresser på samme dag, flere bidrag fra samme computer udover det tilladte i præmielodtrækningens regler eller brugen af bots, makroer eller scripts eller andre tekniske metoder til deltagelse i præmielodtrækningen.

ETHVERT FORSØG PÅ FORSÆTLIGT AT SKADE MUTTI-WEBSTEDET ELLER UNDERMINERE DEN LOVLIGE GENNEMFØRELSE AF PRÆMIELODTRÆKNINGEN KAN VÆRE ET BRUD PÅ STRAFFELOVEN OG CIVILRETLIGE LOVE, OG SÅFREMT ET SÅDAN FORSØG FORETAGES, FORBEHOLDER ORGANISATOREN SIG RET TIL AT ANVENDE ENHVER MULIG BEFØJELSE OVERFOR EN SÅDAN PERSON I LOVENS FULDE OMFANG, HERUNDER STRAFFERETLIG FORFØLGELSE. Ved at deltage i præmielodtrækningen accepterer deltageren at modtage regelmæssige nyhedsbreve via e-mail fra organisatoren og organisatorens partnere. Du kan til enhver tid fravælge modtagelsen af denne kommunikation ved at klikke på linket i nyhedsbrevet til opsigelse af abonnementet. Der findes yderligere oplysninger om dette emne i Muttis fortrolighedspolitik på https://mutti-parma.com/dk/privatlivspolitik/.

10. Skadesløsholdelse; ansvarsbegrænsning: Ved sin deltagelse accepterer deltageren at holde organisatoren og organisatorens partnere skadesløse fra enhver forpligtelse, kvæstelse, dødsfald, tab, retstvist, krav eller skade af nogen art på personer eller ejendom, helt eller delvist, direkte eller indirekte, baseret på eller relateret til

(i) deltagerens deltagelse i præmielodtrækningen og/eller hans/hendes accept, besiddelse brug eller misbrug af enhver præmie eller del deraf;

(ii) organisatorens brug af deltagerens navn og portræt til reklame-, handels- og markedsføringsformål i ethvert medie kendt i dag eller efterfølgende, på verdensplan og på internettet i al evighed, uden kompensation eller yderligere samtykke fra deltageren eller en tredjepart og uden forudgående varsel, godkendelse eller gennemsyn, og til at eksekvere samtykke til en sådan brug, hvis der bliver bedt om det;

(iii) tekniske fejl af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, fejl på enhver computer, ethvert kabel, ethvert netværk, enhver hardware eller enhver software;

(iv) utilgængeligheden af eller manglende adgang til enhver transmissions-, telefoni- eller internettjeneste;

(v) uautoriserede menneskelige indgreb i enhver del af deltagelsesprocessen eller præmielodtrækningen;

(vi) elektroniske eller menneskelige fejl, der kan forekomme i administration af præmielodtrækningen eller behandlingen af bidrag.

11. Deltageren vil under ingen omstændigheder have tilladelse til at opnå præmier for, og deltageren frasiger sig hermed alle rettigheder til at kræve, strafferetlige, hændelige, pønalt begrundede, indirekte, dokumenterede skader eller følgeskader eller andre skader, uanset om de er forudsigelige eller ej, og uanset om de er baseret på uagtsomhed eller på anden måde, herunder advokatomkostninger. Tvister: DENNE PRÆMIELODTRÆKNING REGULERES AF LOVGIVNINGEN I ITALIEN. Som betingelse for deltagelse i denne præmielodtrækning accepterer deltageren, at enhver tvist, der ikke kan løses mellem parterne, og handlingsårsager med udgangspunkt i eller relateret til denne præmielodtrækning, skal løses individuelt og uden brug af nogen form for kollektivt søgsmål.

12.  Bemærk, at Facebook, Instagram og andre platforme, hvor præmielodtrækningen kan være markedsført, ikke er ansvarlige for denne kampagne, hverken helt eller delvist, og ikke på nogen måde har sponseret, godkendt eller administreret denne kampagne.

13. Fortrolighedspolitik: Oplysninger fremsendt via “deltagelse” er underlagt fortrolighedspolitikken angivet på Muttis websted på https://mutti-parma.com/dk/privatlivspolitik/.

14. Organisator: Organisatoren af konkurrencen er Mutti S.p.A, VIA TRAVERSETOLO, 28, 43022, Fraz/ Piazza – Montechiarugolo, PARMA, ITALIEN.

Choose country and language

Global site