tomathøst

Beskyttelse av Italias biologiske mangfold

Å dyrke tomater og bevare deres smak er en virksomhet som helt og holdent skjer på naturens vilkår. Derfor er det avgjørende for oss å ta vare på miljøet. Samarbeidet mellom oss og WWF Italia var et viktig skritt på veien mot å gjøre produktene våre mer bærekraftige. Det lå ikke bare i vår langsiktige økonomiske interesse, men var et resultat av våre verdier. Men ett prosjekt er ikke nok. 

Neste skritt er å ta hånd om det biologiske mangfoldet rundt tomatåkrene våre. Denne artikkelen handler om å sette pris på den vakre naturen som omgir oss, og bevare den for kommende generasjoner. Det er ikke for forretningenes skyld at vi bryr oss om biologisk mangfold og bærekraft, men for våre barns skyld.

Å verne om framtiden

Det biologiske mangfoldet i Italia er blant de rikeste i Europa, både når det gjelder det totale antallet dyre- og plantearter og den høye andelen stedegne arter.

Denne verdifulle arven er et resultat av de store forskjellene i jordsmonn, topografi og klima som kjennetegner landet vårt, den geologiske og klimatologiske historien samt beliggenheten midt i Middelhavs-området. Middelhavs-området er et av de områdene på jorden som har spesielt stort biologisk mangfold og mange stedegne arter, men som trues av menneskelig aktivitet.

Også i Italia er det viktige områder med stort biologisk mangfold. Men denne arven er sterkt truet, og mange arter og økosystemer risikerer å gå tapt på grunn av at naturlige leveområder forsvinner.

Urbanisering og veibygging gir mange områder som ikke er egnet til jordbruk grunnet behovet for mekanisert jordbruk. Dette åpner imidlertid for å tilbakeføre statseide områder til sin naturlige tilstand og opprette grøntområder og sammenhengende korridorer i randområder.

Mangfoldsprosjektet


Vårt prosjekt for biologisk mangfold er en ny del av samarbeidet med WWF Italia og startet i 2010. Formålet er å redusere vannforbruket og Co2-avtrykket i hele leveransekjeden, og prosjektet har ført til en reduksjon i vannforbruket på 4,6 % (2016 sammenlignet med 2011) og en reduksjon av Co2-utslippene på 27 % per produktenhet (2015 sammenlignet med 2009). Prosjektet for å redusere vannforbruket har fått sin naturlige videreføring ved at produsentene har fått nyttige verktøy for å øke bærekraften i leveransekjeden, for eksempel nettstedet Pomodoro.net.

I 2020 begynte bøndene våre å overvåke antallet låve- og taksvaler og reirene deres gjennom nettstedet for brukermedvirkning csmon-life.eu. Fugler flyr langt og har store leveområder og er derfor indikatorer på miljøkvaliteten. Enkelt sagt er fugler ikke bare viktige som art, men også for at de vil ha et rent og sunt miljø, akkurat som oss.

Sammen med WWF har vi også utarbeidet en håndbok for god praksis når det gjelder gjenoppretting av biologisk mangfold på landsbygda. Boken gir i hovedsak trinnvis veiledning i hvordan man driver jordbruk på en måte som fuglene i nabolaget setter pris på! Håndboken er illustrert, og for å fremme initiativet ble den delt ut til de produsentene som deltok i Muttis konkurranse Pomodorino d’Oro i 2018.

I dag arbeider vi blant annet med et prosjekt som kalles Km Verde (“grønne kilometer”) i samarbeid med blant annet Sant’Anna videregående skole i Pisa. Hensikten er å undersøke muligheten for og resultatene av en eventuell renaturering som ville innebære planting av ny skog langs 10 km av motorveien A1 ved avkjørselen til Parma.

Et annet prosjekt for renaturering kalt Mille Querce (“tusen eiketrær”) har også kommet langt. Prosjektet går ut på å anlegge et 1 km langt hekkeområde for aftenfalken, opprette en 2,6 km lang naturkorridor langs Lorno-vassdraget og plante sletteskog på et 10 000 kvadratmeter stort område i kommunen Sissa Trecasali i provinsen Parma.

Hvordan startet prosjektene, og hva skjer i framtiden?

For ti år siden var verken publikum eller gårdbrukerne fullt ut klar over hvor viktig det er å bevare vannkvaliteten og det biologiske mangfoldet, og heller ikke om effektene av klimaendringene. Som alle vet, starter alt forbedringsarbeid med kunnskap. Derfor bestemte vi å gjøre en innsats ved å rette søkelyset mot disse spørsmålene og vedta klare handlingsplaner som oppfølging til initiativene.

Målet er å sette i gang renatureringsprosjekter som Mille Querce ved å bruke også offentlige midler for å bevare eller gjenopprette naturkorridorer langs vassdragene, opprette buffersoner for å beskytte vannet mot forurensning fra diffuse kilder, og plante vegetasjon i randområder.

Vi tror at vi alle kan påvirke omgivelsene gjennom de valgene vi tar hver dag. Derfor startet vi disse prosjektene, slik at også våre barn og barnebarn skal få oppleve rikdommen i naturen. 

Les mer om våre verdier og måte å jobbe på


Choose country and language

Global site