Muttis «Tomato Game»: Premietrekning – vilkår og betingelser

Muttis «Tomato Game»: Premietrekning – vilkår og betingelser

1. DET KREVES INGEN KJØP FOR Å DELTA ELLER VINNE. Arrangørens (som definert nedenfor) «Tomato Game» («Premietrekningen») begynner kl. 00:01 den 08/05/22 og slutter kl. 23:59 den 15/06/22. I henhold til disse offisielle reglene er alle tider sommertid i Sentral-Europa («CEST»).

2. KVALIFISERING: Premietrekningen er åpen for Norges innbyggere over atten år (18), bortsett fra at arrangøren, datterselskaper og tilknyttede selskaper og deres respektive ansatte, styremedlemmer, ledere, aksjonærer, etterfølgere, tildelte, agenter og konsulenter (samlet kalt «arrangørpartnerne»), og arrangørpartnerens nærmeste familier og personer som bor i deres husstander, ikke er kvalifisert til å delta i premietrekningen. Premietrekningen skal arrangeres i samsvar med alle gjeldende konkurranselover.

Ved å delta, frikjenner deltakerne arrangøren og arrangørpartnerne fra ethvert og alt ansvar for eventuelle tap, død eller skader av noe slag forårsaket av deltakelse i premietrekningen eller i forbindelse med aksept, besittelse, bruk eller misbruk av premier gitt i henhold til premietrekningen.

I tilfelle de vinner premietrekningen, må deltakerne være tilgjengelige for å delta på reisen til Parma i Italia («Premien») med avreise 08/08/22 og retur 10/08/22.

Vinneren og den reisende partneren må ha et gyldig pass for å reise, og må oppfylle alle relevante visum- og/eller andre påmeldingskrav, inkludert eventuelle krav til medisinsk/helsemessig screening eller lignende.  

3. Samtykke til regler: Ved å delta samtykker deltakerne i å være fullt og betingelsesløst bundet av disse offisielle reglene. Deltakerne bekrefter og garanterer at de oppfyller kvalifikasjonskravene som er angitt her. I tillegg samtykker deltakerne i å akseptere avgjørelsene til arrangøren som endelige og bindende når det gjelder premietrekningen.

4. Slik deltar du: For å delta må deltakerne skrive inn sitt fulle navn og en gyldig e-postadresse på «Tomato Game»-nettsiden på Mutti-nettsiden – som ligger på https://mutti-parma.com/no  – etter at «Tomato Game» er fullført. Påmeldingen må oppfylle alle premietrekningskrav, som spesifisert, for å være kvalifisert til å vinne premien. Påmeldinger som ikke er fullstendige eller ikke overholder de offisielle reglene, vil bli diskvalifisert etter arrangørens eget skjønn. Premietrekningdeltakere kan ikke delta flere ganger enn angitt ved å bruke flere e-postadresser, identiteter eller enheter i et forsøk på å omgå de offisielle reglene. Bruk av bedrageriske metoder eller på annen måte forsøk på å omgå de offisielle reglene skal være grunnlag for umiddelbar fjerning og diskvalifisering fra premietrekningen, etter arrangørens eget skjønn.

Alle påmeldinger må være mottatt innen fristen 15/06/22. Arrangøren er ikke ansvarlig for sene eller mislykkede forsøk på å delta. Arrangøren forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avgjøre hvilke påmeldinger som har oppfylt påmeldingskravene. BERETTIGEDE DELTAKERE MÅ SENDE INN SIN PÅMELDING I SAMSVAR MED DISSE OFFISIELLE REGLENE. INGEN ANNEN INNLEVERINGSMÅTE VIL BLI AKSEPTERT.

5. TILFELDIG TREKNING: Det vil være én heldig vinner, valgt tilfeldig gjennom en datagenerert prosess innen 7 dager etter fristen for premietrekning 22/06/22. 

6. VINNERVARSEL OG KUNNGJØRING: Vinneren vil bli varslet via e-post på eller rundt 23/06/22, og vil bli pålagt å svare (som anvist) på varslingsforsøket. Vinneren kan bli pålagt å fremlegge bevis på alder, identitet og adresse, og andre dokumenter som kreves av arrangøren, som bestemt av arrangøren, etter eget skjønn. Hvis vinneren ikke kan kontaktes via e-post innen 7 dager etter det første forsøket på å kontakte ham eller henne, eller hvis han eller hun unnlater å fremlegge bevis på alder og identitet, eller hvis han eller hun ikke oppfyller de andre kvalifikasjonskriteriene, vil han eller hun bli diskvalifisert og en alternativ påmelding vil bli tilfeldig trukket i stedet for han eller henne. Kun tre alternative vinnere vil bli trukket. Hvis dette ikke fører frem, vil premien ikke bli tildelt.

Vi er pålagt å enten publisere eller gjøre tilgjengelig informasjon som indikerer at en gyldig tildeling fant sted etter premietrekningen. For å overholde denne forpliktelsen vil vi i) publisere Vinnerens etternavn og fylke på «Tomato Game»-nettstedet på Mutti-nettstedet, som ligger på https://mutti-parma.com/no/news/muttis-tomato-game-premietrekning-vilkar-og-betingelser/, og ii) sende vinnerens etternavn og fylke til alle som sender e-post til insert@mutti.co.uk innen en måned etter fristen for premietrekning 22/06/22. Hvis du har innvendinger mot at noe av eller hele etternavnet ditt og fylket ditt blir publisert eller gjort tilgjengelig, kan du kontakte oss på insert@mutti.co.uk. Under slike omstendigheter må vi fortsatt gi informasjon og vinnende påmelding til myndigheten om reklamestandarder på forespørsel.

7. PREMIE: Én vinner vil motta en 2 netters tur for 2 voksne (18 år eller eldre) til Parma i Italia med avreise 08/08/22 og retur 10/08/22. Denne premien inkluderer returflyvninger, overnatting på et 4+ -stjerners hotell, en omvisning i Mutti-feltene/fabrikken og 300 € i kontanter.

Nærmere spesifikasjoner om premien, inkludert flyreiser og overnatting, skal utelukkende fastsettes av arrangøren. Ingen annen premiesubstitusjon er tillatt unntatt etter arrangørens skjønn. Premien kan ikke overføres.

Aksept av premien utgjør tillatelse for arrangøren til å bruke vinnerens navn og likhet for reklame, handel og markedsføring uten ytterligere varsel, tillatelse eller kompensasjon i noen og alle medier som nå er kjent eller heretter utviklet.

Pengepremien på 300 € (tre hundre euro) vil bli utbetalt via bankoverføring til vinnerens konto, avhengig av at de deltar på reisen, til Parma i Italia («Premien») med avgang 08/08/22 og retur 10/08/22.

Reiseforsikring er ikke inkludert. Vinnere rådes til å tegne sin egen forsikring. 

8. RETTIGHETER FOR INNLEVERINGER: Hver deltaker samtykker i at:

Hver deltaker samtykker i og erkjenner at deltakelse i premietrekningen, inkludert, men ikke begrenset til, deltakerens beslutning om å levere deltakerens påmelding til arrangøren med henblikk på premietrekningen, ikke skal gi opphav til noen konfidensiell, tillitsfull, underforstått-i-fakta, underforstått-etter-lov, eller andre spesielle forhold mellom arrangøren og deltakeren, ikke plasserer arrangøren i en posisjon som er annerledes enn den posisjonen som innehas av medlemmer av allmennheten med hensyn til elementer av deltakerens påmelding, og at de eneste kontraktene, uttrykkelig eller underforstått, mellom arrangøren og deltakeren er de som angitt i disse offisielle reglene og skjemaene for ansvarsfritak.

Ved å delta i premietrekningen gir hver deltaker herved tillatelse for arrangøren og arrangørpartnerne til å bruke deltakerens navn og likhet med hensyn til reklame, handel og markedsføring uten ytterligere varsel, tillatelse eller kompensasjon i alle medier som nå er kjent eller heretter utviklet i hele universet. Med unntak av det som kreves av loven eller er tillatt i henhold til disse offisielle reglene, vil arrangøren ikke dele en deltakers personopplysninger med noen tredjeparter.

9. VILKÅR: Arrangøren forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å kansellere, avslutte, endre eller suspendere premietrekningen dersom (etter eget skjønn) et virus, feil, uautorisert menneskelig inngripen, svindel eller andre årsaker utenfor organisasjonens kontroll korrumperer eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten eller riktig utførelse av premietrekningen. Arrangøren forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere enhver deltaker som tukler med eller forsøker å tukle med påmeldingsprosessen, driften av Mutti-nettstedet og/eller bryter disse offisielle reglene. Arrangøren har rett til, etter eget skjønn, å opprettholde integriteten til premietrekningen, å annullere påmeldinger av hvilken som helst årsak, inkludert, men ikke begrenset til: bruk av bots, makroer eller skript eller andre tekniske midler for å delta i premietrekningen.

Arrangøren har rett til, etter eget skjønn, å opprettholde integriteten til premietrekningen, å annullere påmeldinger av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til: flere påmeldinger fra samme bruker fra forskjellige IP-adresser på samme dag; flere påmeldinger fra samme datamaskin utover det som er tillatt under premietrekningsreglene; eller bruk av bots, makroer eller skript eller andre tekniske midler for å delta i premietrekningen.

ETHVERT FORSØK PÅ BEVISST Å SKADE MUTTIS NETTSTED ELLER UNDERGRAVE DEN LEGITIME DRIFTEN AV PREMIETREKNINGEN KAN VÆRE I STRID MED STRAFFELOVGIVNINGEN OG SIVILRETTSLIGE LOVER, OG DERSOM ET SLIKT FORSØK GJØRES, FORBEHOLDER ARRANGØREN SEG RETTEN TIL Å SØKE ALLE RETTSMIDLER SOM ER TILGJENGELIGE FRA EN SLIK PERSON TIL DET FULLE OMFANGET AV LOVEN, INKLUDERT STRAFFERETTSLIG FORFØLGELSE. Ved å delta i premietrekningen godtar deltakeren å motta nyhetsbrev på e-post med jevne mellomrom fra arrangøren og arrangørpartnerne. Du kan når som helst reservere deg mot å motta denne kommunikasjonen ved å klikke på avmeldingslenken i nyhetsbrevet. Ytterligere informasjon om denne saken er tilgjengelig i Muttis retningslinjer for personvern, som finnes på https://mutti-parma.com/no/personvernpolicy/.

10. Skadesløsholdelse; ansvarsbegrensning: Ved å delta, samtykker deltakeren i å frigjøre og holde arrangøren og arrangørpartnerne uskadelige fra ansvar, skadevirkning, død, tap, rettstvist, krav eller skade av noe slag på personer eller eiendom, helt eller delvis, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av eller relatert til

(i) Deltakerens deltakelse i premietrekningen og/eller vedkommendes aksept, besittelse, bruk eller misbruk av en premie eller en del av denne,

(ii) bruk av deltakerens navn og likhet for reklame-, handels- og salgsfremmende formål i alle medier, nå eller heretter kjent, over hele verden og på Internett, og i all evighet av arrangøren, uten kompensasjon eller ytterligere samtykke fra deltakeren eller en tredjepart og uten forhåndsvarsel, godkjenning eller inspeksjon, og for å utføre spesifikt samtykke til slik bruk hvis du blir bedt om å gjøre det;

(iii) tekniske feil av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, funksjonsfeil på en datamaskin, kabel, nettverk, maskinvare eller programvare;

(iv) utilgjengelighet eller uoppnåelighet av overføringer eller telefon- eller Internett-tjenester,

(v) uautorisert menneskelig inngripen i noen del av påmeldingsprosessen eller premietrekningen;

(vi) elektronisk eller menneskelig feil som kan oppstå i administrasjonen av premietrekningen eller behandlingen av påmeldinger.

11. Deltakeren vil ikke under noen omstendighet få tillatelse til å oppnå kjennelser for, og deltakeren fraskriver seg herved alle rettigheter til kravsrettede, strafferettslige, tilfeldige, eksemplariske, indirekte, spesielle eller følgeskader, eller andre skader, enten forutsigbare eller ikke, og enten basert på uaktsomhet eller på annen måte, inkludert juridiske utgifter. Tvister: DENNE PREMIETREKNINGEN ER UNDERLAGT ITALIAS LOVER. Som en betingelse for å delta i denne premietrekningen, samtykker deltakeren i at alle tvister som ikke kan løses mellom partene og søksmålsårsaker som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne premietrekningen, skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål.

12.  Vær oppmerksom på at Facebook, Instagram og andre plattformer som denne premietrekningen kan bli promotert på, ikke er ansvarlige for noe element i denne kampanjen og på ingen måte har sponset, støttet eller administrert denne kampanjen.

13. Personvernerklæring: Informasjon som sendes med en «påmelding» er underlagt personvernerklæringen som er angitt på Mutti-nettstedet, som ligger på https://mutti-parma.com/no/personvernpolicy/.

14. Arrangør: Arrangør av konkurransen er Mutti S.p.A, VIA TRAVERSETOLO, 28, 43022, Fraz/ Piazza – Montechiarugolo, PARMA, ITALIA.

Choose country and language

Global site