Varför tomaterna skördas mekaniskt

Uttrycket ”mekanisk skörd” kan i förstone leda tankarna till någonting väldigt stort och industriellt. Enorma maskiner stämmer inte riktigt överens med den romantiska bilden av tomatodling en italiensk sommardag. Men i verkligheten är mekanisk skörd någonting som gör hela branschen bättre, hjälper odlarna samt ger säkrare arbetsförhållanden och en mer hållbar produktionskedja.

Mutti var det första italienska tomatföretaget som helt övergick till mekanisk skörd, och det är vi verkligen stolta över. När du har läst den här artikeln kommer du att förstå varför och ha information som hjälper dig att handla bättre och mer hållbara tomater.

Skörden är avgörande för vårt år

Under sensommaren är det mer att göra på våra tomatfält och i våra fabriker än under någon annan tid på året. Det är alltid mycket arbete, men för oss är detta också den mest spännande delen av säsongen. Det är nu vi ska se till att människor i hela världen så småningom kan njuta av fräscha tomater.

De mängder tomater som tas in i våra anläggningar nästan utan uppehåll under skördetiden och deras kvalitet är det som avgör hur vårt kommande år ska se ut. Allt måste stämma och alla tomater måste bearbetas inom ett dygn för att de ska hålla sig fräscha och goda. Snabbhet och noggrann kvalitetskontroll går hand i hand!

Vi använder mekanisk skörd på alla våra fält, eftersom det är bästa sättet att säkerställa att våra etiska principer tillämpas i hela produktionskedjan.

Varför skörda mekaniskt?

Fram till 1970-talet ansågs tomater tillhöra de så kallade ”fackföreningsgrödorna” eftersom det krävdes mycket arbetskraft för att skörda dem på landsbygden i inlandet, till exempel på slätterna omkring Ferrara. Sedan dess har skördearbetet mekaniserats successivt: man började odla hybridsorter med begränsad tillväxt och införde först maskiner som underlättade manuell sortering och senare optiska sorteringsmaskiner.

Samtidigt har tillgången på arbetskraft minskat alltmer, och i dag är det bara i några få områden i Apulien som en liten del av skördearbetet fortfarande sker manuellt. En av anledningarna är de kraftfulla åtgärder som myndigheterna har vidtagit för att bekämpa det svartarbete och utnyttjande av arbetstagarna som ofta sammanhänger med manuell skörd.

Mutti var det första italienska tomatföretaget som helt övergick till mekanisk skörd. När det gäller vissa tomatsorter, såsom de små körsbärstomaterna och de ömtåliga dadeltomaterna, var vi tvungna att uppfinna helt nya skördemetoder. Det enda undantaget är San Marzano SUB (skyddad ursprungsbeteckning) som måste plockas på det sätt som San Marzanokonsortiet föreskriver.

Våra krav på skördearbetet


  • Den nationella lagstiftningen och bästa praxis i branschen ska tillämpas
  • Det ska finnas förteckningar över all personal
  • Alla tomatsorter ska skördas mekaniskt

Mekaniskt skördearbete förutsätter ett ansvarstagande och att jordbruket utvecklas i enlighet med en hållbar, långsiktig strategi. Att köra och ställa in skördemaskinen kräver också specialkunskaper och att man förstår sig på komplicerade maskiner och hur de ska underhållas.

Fördelarna med att använda maskiner

Vid manuell skörd där plantorna skakas inuti behållarna förekommer ingen som helst sortering, och traditionell manuell skörd där plantorna skakas på marken och röda tomater sorteras ut har en så låg avkastning att den är helt oekonomisk. Kostnaden per tomat som har skördats med denna metod är dubbelt så hög som för en mekaniskt skördad tomat. 

Mekanisk skörd ökar säkerheten i arbetet, eftersom behovet av okvalificerad arbetskraft minskar samtidigt som jordbrukarna behöver ha viss kompetens och erfarenhet. Vår ambition är att få bort alla arbetsrelaterade missförhållanden från våra fält och se till att alla våra producenter har bästa möjliga arbetsvillkor och långsiktiga anställningsavtal.

Alla våra odlare har förbundit sig att följa vår etiska kod och tillämpa våra principer om öppenhet, vilka genomsyrar hela vår produktionskedja. För att vi ska kunna vara helt säkra på att saker och ting är som de ska har vi skapat en anonym visselblåsarkanal där man kan rapportera potentiella felaktigheter och brott mot de etiska reglerna.

Och vad händer med de tomater som sorteras bort av skördemaskinen? De ligger kvar på fältet tillsammans med andra plantrester och multnar sedan ner och håller jorden bördig. Mekanisk skörd går också fortare, så att vi kan få våra tomater bearbetade utan att påverka skördens kvalitet det minsta. Alla dessa fördelar med att skörda mekaniskt gör att vi hoppas att detta blir standard i branschen i Italien så snart som möjligt.

Så hur fungerar en mekanisk skördemaskin?

1.

Skördemaskinen är försedd med en knivbalk som skär av stjälken 1–2 centimeter under markytan.

2.

Ovanför kniven sitter en rad metallstänger som tänder längs med en kamaxel som roterar motsols, hela tiden under markytan, och lyfter upp hela plantan på transportbandet till skakapparaten. Rullen ovanför följer med plantan för att undvika att tomaterna samlas i högar och skapa ett jämnt flöde av skördeprodukter.

3.

Skakapparaten består av vibrerande stavar monterade på en cylinder vars rörelse kan justeras, och har till uppgift att separera frukterna från plantorna. Därefter lastas plantorna, som nu saknar tomater, av på marken via ett särskilt transportband – eventuellt efter att ha hackats – medan tomaterna förs tillbaka till maskinens framsida med hjälp av en uppsättning band, för att sedan lastas i tankar, transportbackar eller behållare på pallar för vidare befordran till fabriken.

4.

Optiska sorteringsmaskiner upptäcker och skiljer ut jordrester samt gröna och gula tomater från flödet av röda tomater med extrem noggrannhet. 

Men det finns faktiskt en nackdel med mekanisk skörd: Den kan inte genomföras när det regnar, eftersom de tunga hjulen då skulle skada marken. Detta uppvägs dock med råge av alla fördelarna med mekanisk skörd.

Vi plockar gärna våra tomater när solen skiner!

Visste du detta?


UNI11233-certifieringen visar att inga skadliga biologiska, kemiska eller tekniska metoder används i någon del av vår produktionskedja. Den innebär att ett ackrediterat utomstående organ övervakar hela leveranskedjan för att säkerställa att vi har total kontroll över produkten, från sådd och skörd till bearbetning i produktionsanläggningen och leverans av den färdiga produkten till konsumenten. Alla stadier i processen dokumenteras och spåras. 

Läs mer om Muttis verksamhet


Välj land och språk

Globala hemsidan