Biologiska mångfalden omkring våra tomatfält

Att odla tomater och bevara deras smak är en verksamhet som helt och hållet utförs på naturens villkor. Därför är det mycket viktigt för oss att ta hand om miljön. Vårt samarbete med italienska WWF var ett väsentligt steg på vägen mot att göra våra produkter mer hållbara. Det låg inte bara i vårt långsiktiga ekonomiska intresse, utan var en följd av våra värderingar.

Men det räcker inte med bara ett projekt. 

Nästa steg är att ta hand om den biologiska mångfalden omkring våra tomatfält. Den här artikeln handlar om att uppskatta den vackra natur som omger oss och bevara den för kommande generationer. Vi bryr oss inte om biologisk mångfald och hållbarhet för affärernas skull, utan för våra barns skull.

Att värna om framtiden

Den biologiska mångfalden i Italien hör till de rikaste i Europa, både sett till det totala antalet djur- och växtarter och till den höga andelen inhemska arter.

Detta förnämliga arv är en följd av de stora litologiska, topografiska och klimatmässiga skillnader som kännetecknar vårt land, dess paleogeografiska och paleoklimatologiska historia och dess läge mitt i Medelhavsområdet, som är ett av de områden på jorden som har särskilt stor biologisk mångfald och endemism, men som hotas av människans handlingar.

Också i Italien finns det viktiga områden med hög biodiversitet. Detta arv är dock allvarligt hotat, och åtskilliga arter och ekosystem riskerar att gå ohjälpligt förlorade på grund av att naturliga livsmiljöer försvinner.

Urbanisering och vägbyggen gör att det skapas en mängd områden som är olönsamma för jordbruksändamål med tanke på behovet av att mekanisera jordbruket. Detta öppnar dock för en åternaturalisering av statsägda områden som gynnar både skapandet av grönområden och sammanbindande korridorer i randområden som kan återvinnas för dessa syften i stället för att överges.

Mångfaldsprojektet


Vårt projekt för biologisk mångfald är en ny del av vårt samarbete med italienska WWF som inleddes 2010 med målet att minska förbrukningen av vatten och koldioxidavtrycket i hela leveranskedjan och som ledde till en minskning av vattenanvändningen med 4,6% (2016 jämfört med 2011) och en minskning av koldioxidutsläppen med 27 % per produktenhet (2015 jämfört med 2009). Projektet för att minska vattenförbrukningen har fått en naturlig fortsättning i att förse jordbrukare med användbara verktyg för att öka den miljömässiga hållbarheten i leveranskedjan, såsom webbplatsen Pomodoro.net.

Under 2020 började våra odlare övervaka antalet ladusvalor och hussvalor och deras bon via webbplatsen för brukarmedverkan cismon-life.eu. Flygande fåglar har mycket stora livsmiljöer och är därför indikatorer på miljökvalitet – enkelt uttryckt är fåglar inte bara viktiga som art utan också för att de vill ha en ren och hälsosam miljö, precis som vi.

I samarbete med WWF har vi också tagit fram en handbok för att framhålla god praxis i fråga om återställande av biologisk mångfald i landsbygdsområden. Boken är i huvudsak en handledning steg för steg för hur man bedriver jordbruk på ett sätt som fåglarna i grannskapet uppskattar! Texten i handboken har illustrerats och för att främja initiativet har handboken överlämnats till de producenter som deltog i Muttis tävling Pomodorino d’Oro 2018.

I dag arbetar vi bland annat med ett projekt som kallas Km Verde (gröna kilometer) i samarbete med bland andra gymnasieskolan Sant’Anna i Pisa. Syftet är att undersöka genomförbarheten och avkastningen från alla synpunkter av en åternaturalisering som skulle bestå i att ny skog planteras längs en 10 km lång sträcka av motorvägen A1 vid utfarten till Parma.

Ett annat projekt för åternaturalisering kallat Mille Querce (tusen ekar) befinner sig också i ett framskridet stadium. Projektet går ut på att anlägga ett 1 km långt häckningsområde för aftonfalken, skapa en 2,6 km lång ekologisk korridor längs ån Lorno samt plantera slättskog på ett 10 000 kvadratmeter stort område i kommunen Sissa Trecasali i provinsen Parma.

Hur började projekten och vad händer i framtiden?

För tio år sedan var varken allmänheten eller jordbrukarna fullt medvetna om vikten av att bevara vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden eller om klimatförändringarnas effekter. Som alla vet börjar allt förbättringsarbete med kunskap. Därför beslutade vi att göra en insats genom att fästa uppmärksamheten på dessa frågor och anta tydliga handlingsplaner som uppföljning av initiativen.

Målet är att dra igång åternaturaliseringsprojekt som Mille Querce genom att också utnyttja offentliga medel för att bevara eller återställa ekologiska korridorer längs vattendragen, skapa buffertzoner för att skydda vattnen från förorenande ämnen från diffusa föroreningskällor och plantera växter i randområden.

Vi tror att vi alla kan påverka vår omvärld genom de val vi gör varje dag. Därför startade vi dessa projekt för att se till att också våra barn och barnbarn får uppleva naturens rikedom. 

Läs mer om Muttis verksamhet


Välj land och språk

Globala hemsidan